Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40647/2009 – 10000

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007–2013 (DÁLE JEN „PRAVIDLA“)

Ministerstvo zemědělství ČR na základě nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky, na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (PRV), vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013.

1. ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

Pro účely těchto Pravidel se rozumí:

a) osou“ – ucelená skupina opatření se specifickými cíli,

b) opatřením“ – soubor podopatření, příp. záměrů nebo operací přispívajících k provádění osy. Na jednotlivé opatření se předkládá Žádost o dotaci jen v případě, že dané opatření neobsahuje vymezení dalších podopatření, případně záměrů,

c) podopatřením“ – soubor záměrů nebo operací přispívajících k provádění příslušného opatření. Na jednotlivé podopatření se předkládá Žádost o dotaci jen v případě, že dané podopatření neobsahuje vymezení dalších záměrů,

d) záměrem“ – soubor operací přispívajících k provádění příslušného opatření/podopatření,

e) projektem“ – konkrétní operace k realizaci cílů opatření, na kterou žadatel předložil Žádost o dotaci a která je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Každý projekt musí tvořit samostatnou funkční část,

f) obecnými podmínkami Pravidel – část A“ – souhrn podmínek platných pro všechny žadatele/příjemce dotace v rámci opatření dle kapitoly 2,

g) specifickými podmínkami Pravidel – část B“ – souhrn podmínek platných pro příslušné opatření/podopatření/záměr a vztahující se pouze na žadatele/příjemce dotace žádající v rámci daného opatření/podopatření/záměru,

h) žadatelem“ – subjekt, který žádá v rámci PRV a je v souladu s definicí příjemce dotace příslušného opatření/ podopatření/záměru,

i) „žadatelem s historií “ – žadatel, který má účetně uzavřené dva roky nebo více let historie podnikání bezprostředně předcházející termínu podání své Žádosti o dotaci nebo je právním nástupcem žadatele s historií,

j) žadatelem bez historie“ – žadatel, který má účetně uzavřený pouze jeden nebo dosud žádný rok historie podnikání a není právním nástupcem žadatele s historií,

k) příjemcem dotace“ – žadatel, jehož Žádost o dotaci byla schválena a který podepsal Dohodu o poskytnutí dotace,

l) Řídícím orgánem“ – Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen „MZe“),

m) SZIF – Státní zemědělský intervenční fond“ zřízený zákonem č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – akreditovaná platební agentura pro poskytování dotací v rámci PRV neboli poskytovatel dotace,

n) RO SZIF“ – regionální odbor SZIF příslušný k administraci dané Žádosti o dotaci,

o) regionem“ – územní jednotka odpovídající úrovni 2 (NUTS 2) Klasifikace územních statistických jednotek CZ – NUTS,

p) Žádostí o dotaci z PRV“ (dále jen „Žádost o dotaci“) – standardizovaný formulář vyplněný a předkládaný žadatelem na příslušný RO SZIF, Žádost o dotaci dále zahrnuje projekt (jako součást formuláře Žádosti o dotaci) a přílohy (povinné, příp. nepovinné); Žádost o dotaci vymezuje plánovaný rozpočet projektu, na jehož základě je stanovena maximální výše dotace. Formulář Žádosti o dotaci je k dispozici na internetových stránkách SZIF – www.szif.cz,

q) Dohodou o poskytnutí dotace“ (dále jen „Dohoda“) – písemná dohoda uzavíraná mezi žadatelem a poskytovatelem dotace prostřednictvím příslušného RO SZIF, ve které jsou uvedeny základní a specifické podmínky pro získání dotace,

r) Dodatkem k Dohodě“ – dodatečná písemná úprava Dohody uzavíraná mezi příjemcem a poskytovatelem dotace prostřednictvím příslušného RO SZIF, zohledňující změny nahlášené žadatelem/příjemcem dotace, vyplývající ze schválené změny podmínek Pravidel, či změny administrativních postupů,

s) Hlášením o změnách“ – vyplněný a podepsaný formulář, na kterém žadatel/příjemce dotace uvádí změny týkající se Žádosti o dotaci (včetně příloh) a poskytovatele dotace tímto žádá o souhlas nebo mu změnu oznamuje,

t) Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách“ (dále jen „Vyrozumění“) – písemné oznámení o schválení nebo neschválení změn nahlášených žadatelem/příjemcem dotace, které se vyhotovuje ze strany poskytovatele dotace. V případě schválení se jedná o méně významné změny a nahrazuje Dodatek k Dohodě,

u) Žádostí o proplacení výdajů“ (dále jen „Žádost o proplacení“) – standardizovaný formulář předkládaný po ukončení realizace projektu (pokud není v daném případě ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak), ve kterém příjemce dotace uvádí skutečně vynaložené způsobilé výdaje na projekt,

v) ukončením administrace Žádosti o dotaci“ – zastavení administrace žádosti ve kterékoli fázi realizace projektu, vč. lhůty vázanosti projektu na účel, zejména v důsledku porušení podmínek Pravidel/Dohody ze strany žadatele,

w) způsobilým výdajem“ – výdaj/náklad, na který může být z daného opatření/podopatření/záměru poskytnuta dotace a který byl specifikován v Žádosti o dotaci (ve výjimečných případech, kdy to umožňují specifické podmínky Pravidel, se jedná o náklad),

x) limitem způsobilého výdaje“ – závazná maximální hodnota, která je stanovena pro některé způsobilé výdaje nebo pro jejich skupiny. Pokud jsou ve specifických podmínkách stanoveny limity, způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, mohou dosahovat maximálně stanoveného limitu,

y) lhůtou vázanosti na účel“ – doba trvání závazku, uvedená ve specifických podmínkách Pravidel, resp. v Dohodě, po kterou je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat specifické podmínky z Dohody. Lhůta vázanosti na účel začíná běžet od data podpisu Dohody,

z) finančním zdravím“ – posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření žadatele/příjemce dotace, které se zakládá na účetních údajích za poslední dvě/tři účetně uzavřená období. Posouzení finančního zdraví se provádí v případech, kdy je to stanoveno ve specifických podmínkách Pravidel. Pokud byl žadatel v průběhu posledních tří účetně uzavřených let postižen při svém podnikání vážnou přírodní katastrofou, lze po prokázání a posouzení této skutečnosti upustit od zahrnutí příslušného roku (maximálně jednoho) do hodnocení finančního zdraví tohoto žadatele,

aa) bezdlužností žadatele“ – prokázání skutečnosti, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči SZIF a finančním úřadům na základě „Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům“. Potvrzení se předkládá při podpisu Dohody, ale datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci,

bb) zmocněním“ – zmocnění k úkonům dle těchto Pravidel, které mají být učiněny v zastoupení žadatele/příjemce dotace, musí mít formu písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem a jasným vymezením rozsahu zmocnění a jeho časové platnosti,

cc) investičním výdajem“ – výdaj, který musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., tzn. jedná se o:

 1. samostatné movité věci (případně soubory movitých věcí), jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok
 2. budovy
 3. stavby
 4. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky
 5. jiný majetek, zejména technické zhodnocení
 6. předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než 60 000 Kč a doba jeho použitelnosti vyšší než jeden rok,

a dále pozemky,

dd) věcným plněním“ – forma realizace části projektu, kdy žadatel přispívá vlastní prací, poskytnutím materiálu popř. jiného vybavení,

ee) dodržením lhůt“ – v případě, že stanovená lhůta (pro doplnění dokumentace, podepsání Dohody/Dodatku, podání Žádosti o proplacení) by měla skončit v den pracovního klidu nebo pracovního volna, lhůta se prodlužuje do nejbližšího následujícího pracovního dne,

ff) korekcí“ („K“) – snížení částky dotace na základě prověření způsobilých výdajů Žádosti o proplacení v rámci tzv. autorizace plateb,

gg) sankčním systémem“ – postupy pro snížení částky dotace, případně vratky, pokud je zjištěno nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace,

hh) A, B, C, D“ – kategorie sankce. Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení/nedodržení této povinnosti, a to příslušným písmenem (viz kapitola 15 – obecných podmínek),

ii) výpisem“ – výpis nebo ověřený výstup, pokud obsahuje požadované náležitosti,

jj) PRV“ – Program rozvoje venkova,

kk) zasláním žádosti v elektronické podobě“ – zaslání vyplněného formuláře Žádosti o dotaci/Žádosti o proplacení

prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zaslání je žadateli umožněno až po úspěšném přihlášení do Portálu farmáře a pouze v případě, že je to uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel,

ll) Portálem farmáře“ – informační portál (dostupný přes www.szif.cz, případně www.mze.cz), který poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé. Žadatel může získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na Portál farmáře osobním podáním žádosti na místně příslušném pracovišti oddělení Ministerstva zemědělství Agentura pro zemědělství a venkov nebo na Regionálním odboru SZIF – bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách SZIF – www.szif.cz,

mm) „národními veřejnými zdroji v čestném prohlášení“ – rozpočtová kapitola státního rozpočtu a státní fondy. Definice je v souladu s povinností stanovenou v kapitole 9 specifických podmínek Pravidel, podle níž žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.

nn) „LPIS“ – evidence zemědělské půdy podle uživatelských vztahů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

2. OSY, PRIORITY A OPATŘENÍ/PODOPATŘENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Tyto obecné podmínky Pravidel se vztahují na administraci žádostí zaregistrovaných v rámci 9. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, pokud není v kapitole 16. Přechodná a závěrečná ustanovení uvedeno jinak, a to na následující opatření:

opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

a) Dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje níže uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotlivých opatření/ podopatření/záměrů ve specifických podmínkách Pravidel,

b) o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě Žádosti o dotaci (pro schválení Žádosti) a Žádosti o proplacení (pro vyplacení dotace). Na poskytování dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení1,

c) kontaktním místem pro žadatele/příjemce dotace pro předkládání veškeré dokumentace je příslušný RO SZIF podle místa realizace projektu (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak). V případě, že projekt svým rozsahem zasahuje do více regionů, přísluší tomu RO SZIF, ve kterém je sídlo žadatele u právnické osoby a místo trvalého bydliště u fyzické osoby (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak). Adresy příslušných RO SZIF jsou uvedeny v příloze č. 1 k těmto Pravidlům,

d) žadatel zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak),

e) žadatel je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu se tato lhůta prodlužuje až na 36 měsíců od podpisu Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); C,

f) žadatel je povinen zajistit úhradu způsobilých výdajů do 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu se tato lhůta prodlužuje až na 36 měsíců od podpisu Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); K,

g) žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení na příslušném RO SZIF v termínu stanoveném Dohodou. V případě nedodržení tohoto termínu bude udělena sankce A při prodlení nepřesahujícím 14 kalendářních dnů. V případě delšího prodlení bude udělena sankce B. Žádost o proplacení však musí být zároveň předložena nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu se tato lhůta prodlužuje až na 36 měsíců od podpisu Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); C. V případě, kdy Žádost o proplacení nebude předložena nejpozději v termínu stanoveném Dohodou, odešle RO SZIF příjemci dotace oznámení o nedodržení termínu předložení Žádosti

o proplacení a o stanovených sankcích, a to v pracovní den následující po v Dohodě stanoveném termínu předložení Žádosti o proplacení,

h) v případě předložení přílohy, příp. dalších dokumentů v jiném, než českém jazyce, může být ze strany RO SZIF vyžádán i notářsky ověřený překlad dokumentu do českého jazyka (jedná se např. o smlouvy se zahraničním lektorem apod.); D jinak K,

i) pro objektivní posouzení nároku na dotaci si SZIF může kdykoliv od registrace Žádosti o dotaci vyžádat od žadatele/ příjemce dotace jakékoli doplňující údaje a podklady potřebné pro posouzení průběžného plnění kterékoli z podmínek pro poskytnutí dotace, na jejichž základě má být či již byla požadovaná dotace poskytnuta; C,

j) na dotaci není právní nárok, k) v případě, kdy bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly splněny jen z části nebo zdánlivě anebo byly uměle vytvořeny a žadatel tak získal výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opatření, Pravidel či Dohody,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, pokud bylo ze strany žadatele/příjemce dotace či s jeho vědomím třetí osobou úmyslně podáno nepravdivé prohlášení nebo nepravdivý důkaz. V kterémkoli z těchto dvou případů bude žadatel/příjemce dotace navíc vyloučen z poskytování dotace v rámci téhož opatření během daného a následujícího roku; C,

l) v případě nedodržení podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude vymáhána dlužná částka v souladu s platnou právní úpravou,

m) v případě nedodržení čestného prohlášení, a to v jakékoliv fázi realizace projektu, že na projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, třeba stavební povolení ani ohlášení stavby, bude ukončena administrace Žádosti o dotaci; C,

n) případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti (které mají vliv na plnění podmínek pro získání dotace) oznámí žadatel/příjemce dotace písemně příslušnému RO SZIF nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. K oznámení žadatel/příjemce dotace přiloží odpovídající důkazy, na základě kterých může SZIF upustit od udělení případné sankce,

o) žadatel/příjemce dotace souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Žádosti o dotaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu:

po zaregistrování Žádosti o dotaci: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření, podopatření a záměru),
po schválení Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření, podopatření a záměru), schválená výše dotace a výše bodového ohodnocení dle preferenčních kritérií daného projektu.
4. ŽADATEL/PŘÍJEMCE DOTACE

a) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace uvedenou ve specifických podmínkách Pravidel; C,

b) žadatel/příjemce dotace nesmí být v žádné formě likvidace; C,

c) na majetek žadatele/příjemce dotace nebylo uplatněno v posledních 3 letech od data registrace Žádosti o dotaci konkurzní řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; C,

d) žadatel musí při podpisu Dohody prokázat svoji bezdlužnost; C,

e) žadatel/příjemce dotace odpovídá po celou dobu administrace dotace za to, že všechny jím uvedené údaje vůči poskytovateli dotace jsou prokazatelně úplné a pravdivé,

f) žadatel/příjemce dotace je povinen od okamžiku zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost a poskytovat SZIF, resp. Ministerstvu zemědělství nebo třetímu subjektu pověřenému Ministerstvem zemědělství veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku; C,

g) příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel projektu uvedený v Žádosti o dotaci a splní veškeré další specifické podmínky po celou stanovenou dobu trvání závazku; C,

h) příjemce dotace se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí,

i) příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace, a to po dobu nejméně 10 let od předložení Žádosti o proplacení; D jinak A,

j) příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s přílohou č. VI. nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Požadavky na publicitu jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách MZe a SZIF. Dále je příjemce dotace povinen vykazovat monitorovací indikátory v souladu se specifickými podmínkami Pravidel; D jinak A,

k) žadatel/příjemce dotace je povinen dodržovat pravidla volné soutěže, zejména pokud jde o dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek, regulérnost veřejné pomoci, ochranu životního prostředí, podporu rovnosti žen a mužů, zákaz nabízení výsledků projektu za přehnaně nízké ceny, apod.

Pokud je to ve specifických podmínkách Pravidel příslušného opatření uvedeno, je možné předem zaslat Žádost o dotaci i v elektronické podobě (viz kapitola 1 písmeno kk)). Písemná podoba zaslané Žádosti o dotaci pak bude žadateli vytištěna a předána na podatelně příslušného RO SZIF, tj. žadatel se i v případě zaslání Žádosti o dotaci v elektronické podobě musí osobně dostavit v termínu stanoveném pro příjem žádostí k její registraci na příslušném pracovišti SZIF a toto datum a čas zaregistrování bude rozhodným pro schválení Žádosti v případě uplatnění časového hlediska. Bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách SZIF – www.szif.cz,

a) Žádost o dotaci se předkládá a registruje samostatně za každé opatření, resp. podopatření, resp. za každý záměr (tzn. dle nejnižší úrovně administrativního členění opatření) na příslušném RO SZIF; D jinak C,

b) v daném kole příjmu žádostí lze předložit a zaregistrovat na jeden předmět dotace za každé opatření, resp. podopatření, resp. za každý záměr (tzn. dle nejnižší úrovně administrativního členění opatření) pouze jedinou Žádost o dotaci; C,

c) termíny pro příjem a registraci Žádostí o dotaci pro jednotlivá opatření/podopatření/záměry jsou vyhlašovány ministrem zemědělství ČR minimálně 4 týdny předem, a to formou tiskové informace zveřejněné na internetových stránkách MZe nebo SZIF, v tisku apod.,

d) součástí Žádosti o dotaci jsou povinné, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel),

e) přílohy předkládané žadatelem musí být v originále, v úředně ověřené kopii originálu nebo prosté kopii dle specifických podmínek Pravidel. U dokumentů, u kterých je ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno „možno vrátit žadateli“, si RO SZIF pořídí z originálu nebo úředně ověřené kopie vlastní kopie do složky žadatele a původní dokumenty vrátí žadateli zpět,

f) Žádost o dotaci se předkládá v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf, zpracovaná v softwarovém nástroji (pokud nebyla Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě). Softwarový nástroj je zveřejněn na internetových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře. Písemná podoba Žádosti bude žadateli vytištěna na příslušném RO SZIF,

g) Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem RO SZIF osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců,

h) pokud žadatel předkládá Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí zmocněný zástupce k registraci Žádosti předložit zvlášť vytištěnou stranu „C1 Přílohy – čestná prohlášení“ s úředně ověřeným podpisem žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu),

i) před registrací Žádosti o dotaci je provedena předběžná administrativní kontrola (úplnost dokumentace). Neúplná Žádost o dotaci nebude zaregistrována a žadatel bude o této skutečnosti a jejích důvodech informován,

j) následně RO SZIF provede úplnou administrativní kontrolu Žádosti o dotaci, která byla zaregistrována. V případě zjištění nedostatků vyzve do 49 kalendářních dnů od zaregistrování Žádosti o dotaci žadatele k tomu, aby provedl odstranění uvedených konkrétních závad. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o dotaci do 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci. Lhůta pro výzvu SZIF k odstranění závad počíná běžet dnem, který následuje po dni zaregistrování Žádosti o dotaci, lhůta pro odstranění závad v Žádosti

o dotaci počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy žadateli k jejich odstranění. V případě, že by měl poslední den lhůty připadnout na den pracovního klidu nebo volna, lhůta se prodlouží a bude končit až nejbližší následující pracovní den,

k) opravy závad Žádosti o dotaci musí být příslušnému RO SZIF doručeny ve stanovené lhůtě; C,

l) dodatečné úpravy požadované míry dotace ani dodatečné navýšení dotace ze strany žadatele (bez vyzvání SZIF) nejsou možné a přípustné; C,

m) dodatečné předkládání povinných i nepovinných příloh, ani oprava obsahu předložených povinných i nepovinných příloh ze strany žadatele (bez vyzvání SZIF), není možná a přípustná (s výjimkou zcela zřejmých formálních chyb); C,

n) dodatečná oprava údajů povinných příloh, formuláře Žádosti nebo projektu, které mají vliv na bodové hodnocení nebo na výši dotace, není možná a přípustná (s výjimkou zcela zřejmých formálních chyb); C,

o) Žádosti o dotaci, které byly z hlediska přijatelnosti hodnoceny kladně, jsou ohodnoceny body (je–li tak uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel) podle předem stanovených preferenčních kritérií Programu rozvoje venkova a seřazeny podle počtu získaných bodů sestupně (v případě rovnosti bodů rozhoduje časové hledisko, tzn. dříve podané Žádosti o dotaci mají přednost). Podle disponibilních finančních zdrojů pro dané opatření/podopatření/záměr jsou Žádosti o dotaci doporučeny/nedoporučeny (schváleny/neschváleny) k financování. Na základě rozhodnutí Řídícího orgánu může být upuštěno od kroku bodování. U Žádostí o dotaci, které neprocházejí bodovacím procesem, se pořadí pro financování určuje podle dne a času registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF – tzn. dříve zaregistrované Žádosti

o dotaci mají přednost před ostatními zaregistrovanými Žádostmi o dotaci (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak), p) v případě, že SZIF dojde kontrolou k závěru, že podmínky pro poskytnutí dotace nejsou splněny, sdělí to písemně žadateli spolu s důvody ukončení administrace Žádosti,

q) v případě, že projekt není schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, sdělí tuto skutečnost RO SZIF písemně žadateli.

6. DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

a) V případě, že je projekt schválen ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova, je žadatel písemně vyzván k podpisu Dohody a je povinen se dostavit k podpisu Dohody ve lhůtě stanovené výzvou (v odůvodněných případech je možné na základě žádosti žadatele uskutečněné do data stanoveného výzvou termín posunout až o 15 dnů); C,

b) při podpisu Dohody žadatel předkládá povinné přílohy stanovené ve specifických podmínkách Pravidel; C,

c) Dohodu podepisuje žadatel osobně před pracovníkem RO SZIF (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců,

d) Dohoda se vyhotovuje minimálně ve dvou stejnopisech, každé vyhotovení Dohody má hodnotu originálu. Dohodu obdrží v jednom vyhotovení příjemce dotace a jedno vyhotovení příslušné RO SZIF. Stejný postup platí při uzavírání případného Dodatku k Dohodě (viz níže),

e) případné, oběma stranami Dohody schválené, změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě, příp. Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách nebo předložením úplné Žádosti o proplacení na RO SZIF u změn, které se nemusí oznamovat Hlášením.

7. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

a) Dotaci v rámci Programu rozvoje venkova lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené ve specifických podmínkách Pravidel; D jinak K,

b) způsobilé výdaje je možné realizovat maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to v případě financování formou leasingu a dále v případě, kde je to umožněno ve specifických podmínkách Pravidel; K,

c) pokud je ve specifických podmínkách Pravidel stanoveno omezení částky způsobilých výdajů (limitů), výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do způsobilých výdajů deklarovaných v Žádosti o dotaci či Žádosti o proplacení, tj. nelze z nich vypočítávat dotace; D jinak K,

d) způsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy následující formou, není-li uvedeno ve specifických podmínkách Pravidel jinak:

 1. bezhotovostní platbou – příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním způsobilých výdajů projektu prostřednictvím vlastního bankovního účtu
 2. hotovostní platbou – maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 100 000 Kč

3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace, e) výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě:

 1. dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem
 2. sazby na základě kalkulace
 3. sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu RTS, a.s. Brno
 4. vnitřních účetních dokladů žadatele
 5. sazeb dle katalogu stanoveného pro poskytnutí nájmu výukových prostor
 6. částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitostí nebo pozemků,

f) způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud není ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak:

 1. od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje související s přípravou projektu/Žádosti o dotaci,
 2. od 1. 1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti,

3. od zaregistrování Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje, g) výdaje související s přípravou projektu/Žádosti o dotaci představují:

 1. projektovou dokumentaci, tj. zejména zpracování projektu dle závazné osnovy nebo jako součásti formuláře Žádosti o dotaci, podnikatelského záměru, studie proveditelnosti, marketingové studie, zadávacího řízení,
 2. technickou dokumentaci, tj. zejména dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu

prostředí, položkový rozpočet, h) způsobilým výdajem není:

 1. pořízení použitého movitého majetku
 2. nákup zemědělských výrobních práv
 3. v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
 4. daň z přidané hodnoty, není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak
 5. prosté nahrazení investice, tzn. výměna investice, která nepředstavuje zhodnocení
 6. úroky z půjček
8. VĚCNÉ PLNĚNÍ ZE STRANY ŽADATELE/PŘÍJEMCE DOTACE

a) Formy věcného plnění (není-li ve specifických podmínkách Pravidel stanoveno jinak): poskytnutí vybavení poskytnutí surovin stavební práce a dobrovolná neplacená činnost

b) Věcné plnění může být maximálně do výše částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, po odpočtu výše dotace.

9. LEASING

a) Jedná se o finanční leasing nových strojů, staveb a vybavení, včetně počítačového softwaru,

b) způsobilým výdajem jsou uhrazené leasingové splátky (včetně akontace) od data registrování Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení, a to max. po dobu 36 měsíců od data podpisu Dohody,

c) mezi způsobilé výdaje nelze zahrnout náklady spojené s leasingovou smlouvou (jako např. zisk pronajímatele, náklady na refinancování úroků, režijní a pojistné náklady a částky leasingových splátek, které žadatel neuhradil do data předložení Žádosti o proplacení),

d) leasingová smlouva s pronajímatelem musí obsahovat doložku o povinnosti převodu vlastnictví předmětu leasingu na žadatele/příjemce dotace.

10. PROVÁDĚNÍ ZMĚN (POKUD NENÍ VE SPECIFICKÝCH PODMÍNKÁCH PRAVIDEL UVEDENO JINAK)

Veškeré změny musí respektovat splnění účelu projektu, nastavené limity v Pravidlech, dále max. výši dotace uvedenou v Dohodě a podmínky vyplývající z preferenčních kritérií.

V případě opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců se ustanovení této kapitoly vztahují pouze na dotované investice a na změny podnikatelských plánů, které mají vliv na plnění podmínek opatření (zejména preferenčních kritérií nebo kritérií přijatelnosti projektu).

a) Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF (tj. žadatel/příjemce dotace musí nejprve podat Hlášení

o změnách a nemůže změny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF): změna místa realizace projektu; B, změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace (kromě dědického řízení).

V těchto případech RO SZIF vždy posoudí, zda budou i po provedení změny splněny veškeré podmínky vyplývající ze specifických podmínek Pravidel a žádosti; C, pronájem předmětu projektu dalšímu subjektu, pokud není ve specifických podmínkách Pravidel upraveno jinak;

C, změna způsobu realizování projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a naopak; K, změna termínu předložení Žádosti o proplacení oproti termínu uvedenému v Dohodě (změna musí být oznámena

nejpozději ve smluvně stanoveném datu předložení Žádosti o proplacení); může být provedena max. 3x, přičemž

3. změna bude automaticky ze strany RO SZIF provedena na termín 24 měsíců od data podpisu Dohody, resp. 36 měsíců od data podpisu Dohody v případě financování formou leasingu (pokud ve specifických podmínkách není uvedeno jinak),

b) změny, které je příjemce dotace povinen předložit na formuláři Hlášení o změnách, nejpozději v den předložení Žádosti

o proplacení a ke kterému se následně RO SZIF vyjádří: změny technických parametrů projektu dle údajů uvedených v kapitole „Technické řešení projektu“, ve stavebním povolení nebo ohlášení stavby; A, změna částky kódu oproti údajům v Dohodě (včetně dodatků) o více než 20 % (změnu finanční částky je třeba nahlásit včetně všech souvisejících finančních změn v žádosti o dotaci a v projektu); A, změna částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, oproti údajům v Dohodě (včetně dodatků) o více než 20 %; A, přidávání/odstranění kódů způsobilých výdajů oproti údajům v Dohodě (včetně dodatků); K, max. však do výše sankce A, změna účtu, změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.,

c) Hlášení o změnách žadatel podává osobně na příslušném RO SZIF nebo je zasílá poštou. V případě zasílání poštou je nutné zasílat formulář pouze doporučeně a zároveň tak, aby bylo doručeno na RO SZIF nejpozději den před stanoveným termínem předložení Žádosti o proplacení a týká se změn uvedených v bodech a), b),

d) výsledek schvalovacího řízení sděluje RO SZIF buďto Vyrozuměním nebo výzvou k podpisu Dodatku k Dohodě. RO SZIF je povinen výsledek oznámit žadateli/příjemci dotace nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od data obdržení Hlášení

o změnách; v případě nedodržení termínu, oznámí do tohoto termínu RO SZIF žadateli/příjemci dotace důvod zdržení, e) změny, ke kterým dojde po proplacení projektu, je žadatel povinen nahlásit na formuláři Hlášení o změnách (např. změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.),

f) v případě úmrtí příjemce dotace – fyzické osoby, je každý účastník dědického řízení po příjemci dotace, příp. správce tohoto dědictví, povinen nahlásit písemně (formou dopisu nebo Hlášení o změnách) skutečnost úmrtí příjemce dotace příslušnému RO SZIF. Po ukončení dědického řízení je případný nový nabyvatel části nebo celého dědictví po příjemci dotace povinen sdělit písemně formou Hlášení o změnách způsob dalšího nakládání s předmětem dotace nebo s jím zděděnou jeho částí. Předmět dotace lze s předchozím písemným souhlasem SZIF postoupit třetí osobě, která je způsobilá a splňuje podmínky poskytnutí dotace v rámci PRV.

11. ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/PŘÍJEMCEM DOTACE

a) Žadatel/příjemce dotace, který je veřejným, nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona,

b) z hlediska naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je třeba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz finanční nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále čl. 2 Smlouvy ES a čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005), je nezbytné, aby i v případech, kdy žadatel/příjemce dotace postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována určitá pravidla:

 1. Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 10 000 Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/ dodavatele, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem, a to do maximální výše 100 000 Kč (bez DPH) součtu těchto samostatných výdajů na projekt.
 2. Pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH), je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně. Splnění těchto požadavků příjemce dotace k Žádosti o proplacení nepřikládá, je však povinen je doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka RO SZIF při kontrole. Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Tabulka bude obsahovat seznam dodavatelů, cen a způsob jejich zjištění cenovým marketingem (z cenových nabídek dodavatelů, z průzkumu trhu, telefonicky, z veřejně dostupných zdrojů - internet, katalogové ceny, atd.).
 3. Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500 000 Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom podle následující části Pravidel:

a) písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat: − informaci o předmětu zadávané zakázky, − identifikační údaje zadavatele (jméno/název, IČ, adresa místa podnikání/sídlo firmy), − zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace, − lhůtu a místo pro podání nabídek (lhůtu stanoví žadatel/příjemce dotace s ohledem na složitost a rozsah

zpracování nabídky), − údaje o hodnotících kritériích (nejnižší cena nebo ekonomická výhodnost nabídky), pokud nejsou uvedeny

v zadávací dokumentaci, − požadavky na profesní kvalifikační předpoklady, − požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, tj. že:

 • dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
 • vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 • dodavatel není v likvidaci,
 • splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou čestného

prohlášení, − žadatel/příjemce dotace si může stanovit dle svého zvážení další kvalifikační předpoklady,

b) obsah zadávací dokumentace: − vymezení předmětu zadávané zakázky v souladu s projektem nebo dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky (CPV), − obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně objektivních podmínek, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny,

technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem zadávané zakázky (technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod),

− požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, − podmínky a požadavky na zpracování nabídky, − způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, − v případě stavebních prací projektovou dokumentaci a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

c) nabídky: − musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace, − musí obsahovat identifikační údaje uchazeče,

− musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, − lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky, − při zadávacím řízení podle těchto Pravidel může dodavatel prokázat základní kvalifikační kritéria čestným

prohlášením, − při zadávacím řízení podle těchto Pravidel může dodavatel prokázat profesní kvalifikační předpoklady předložením:

kopie dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.),

dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení,

d) posuzování a hodnocení nabídek:

pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, žadatel/příjemce dotace všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení,

žadatel/příjemce dotace posoudí nabídky z hlediska splnění základních, profesních a případně dalších kvalifikačních předpokladů, pokud si je stanovil. Uchazeče, kteří tyto předpoklady nesplní, vyloučí z dalšího hodnocení a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení,

žadatel/příjemce dotace provede hodnocení předložených nabídek podle předem stanovených hodnotících kritérií pro výběr zakázky. V případě hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky provede zadavatel vyhodnocení formou tabulky, ve které jsou přiděleny jednotlivým dílčím kriteriím váhy vyjádřené v procentech. Jako hodnotící kritérium nesmí být použity reference,

v případě, že žadatel ustanoví hodnotící komisi pro hodnocení nabídek, musí všichni členové hodnotící komise na počátku jednání předložit písemné prohlášení o své nepodjatosti, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání zakázky,

e) ukončení zadávacího řízení: − žadatel/příjemce dotace odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému dodavateli a všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, f) uzavření smlouvy: − žadatel/příjemce dotace uzavře smlouvu nebo vystaví objednávku v souladu s postupem uvedeným v bodě 11c) s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení, g) zrušení zadávacího řízení: − je-li uvedeno ve výzvě k podání nabídky, je žadatel/příjemce dotace oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozději do uzavření smlouvy nebo písemné objednávky).

 1. Bez ohledu na výši zakázky může zadavatel zadávající zakázku mimo režim zákona tuto zveřejnit v Obchodním věstníku. Dále může zadat zakázku a dokladovat podle § 147 zák. č. 137/2006 Sb. Toto zveřejnění musí trvat minimálně 21 dnů, pokud se nejedná o veřejného zadavatele. V tomto případě je takové zadávací řízení považováno za provedené v souladu s Pravidly. Pokud nastane situace, že zadavatel na takto uveřejněnou zakázku obdrží nabídku pouze od jednoho uchazeče, může v tomto případě uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nabídku, pokud tato nabídka splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky.
 2. Pokud nastane situace, že zadavatel postupuje v souladu s bodem 2., ale nemůže doložit výběr z minimálně 3 dodavatelů, nebo v souladu s bodem 3., ale obdrží méně než 3 nabídky, musí v těchto případech postupovat dle bodu 4., tzn. podle § 147 zákona č. 137/2006 Sb.

c) Žadatel/příjemce dotace je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě. V případě, že hodnota zakázky nepřesáhne výši 500 000 Kč (bez DPH), může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou žadatelem/příjemcem dotace, akceptovatelná je i internetová objednávka.

d) Žadatel/příjemce dotace je povinen ve Smlouvě s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek způsobilých výdajů dle Dohody. Žadatel/příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby dodavatel vyhotovil a příjemci dotace odevzdal účetní/daňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů.

e) Žadatel / příjemce může dokončit zahájené zadávací řízení podle předchozích Pravidel.

f) Seznam dokumentace k zadávacímu řízení je zveřejněn na internetových stránkách SZIF.

12. ŽÁDOST O PROPLACENÍ VÝDAJŮ PROJEKTU

Pokud je to ve specifických podmínkách Pravidel příslušného opatření uvedeno, je možné zaslat Žádost o proplacení v elektronické podobě. Písemná podoba zaslané Žádosti o proplacení pak bude žadateli poskytnuta na podatelně příslušného RO SZIF. Bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách SZIF – www.szif.cz.

a) Dotace se poskytuje na základě Žádosti o proplacení a příslušné dokumentace dle podmínek jednotlivých opatření/ podopatření/záměrů uvedených ve specifických podmínkách Pravidel, pokud není ve specifických podmínkách Pravidel stanoven zvláštní postup,

b) Žádost o proplacení předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem RO SZIF osobně (v případě právnických osob prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců. V případě, kdy to bude uvedeno ve specifických podmínkách, lze podat Žádost o proplacení také v elektronické podobě,

c) v případě, že je Žádost o proplacení předložena před smluvním termínem, je na ni pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v Dohodě,

d) v rámci kontroly Žádosti o proplacení vč. příloh prováděné při jejím předložení, může RO SZIF uložit lhůtu pro doplnění chybějící dokumentace k Žádosti o proplacení, a to maximálně 14 kalendářních dnů. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o proplacení ve stanovené lhůtě, považuje se Žádost o proplacení uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci,

e) v případě, že v rámci kontroly Žádosti o proplacení nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude žadateli dotace schválena nejpozději do 12 týdnů od zaregistrování Žádosti o proplacení, případně ode dne doplnění chybějící dokumentace. Proplacení následuje do 21 dnů od okamžiku schválení žádosti o proplacení. Aktuální stav administrace jednotlivých žádostí o proplacení je k dispozici na Portálu farmáře,

f) Žádost o proplacení se předkládá samostatně za každý projekt, resp. za každé registrační číslo projektu, na příslušné RO SZIF,

g) předloží-li příjemce dotace k proplacení účetní/daňové doklady, jejichž konečný součet překročí Dohodou přiznanou výši dotace, nebude finanční částka nad rámec přiznané dotace proplacena (nelze finanční částku nad rámec přiznané dotace započítat do způsobilých výdajů),

h) Žádost o proplacení musí být založena na skutečně prokázaných způsobilých výdajích; K.

13. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK PRV

a) Žadatel/příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (orgány státní kontroly, SZIF, MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Kompetentní orgán, Evropský účetní dvůr) k ověřování plnění podmínek Pravidel, příp. Dohody,

b) kontrola ze strany SZIF může být prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po celou dobu trvání závazku stanoveného v Dohodě,

c) o kontrole bude sepsán protokol ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace, dvě vyhotovení kontrolní orgán,

d) kontroly prováděné podle jiných právních předpisů nejsou těmito Pravidly dotčeny,

e) žadatel/příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti pověřených pracovníků uvedených v písmenu a) a dodržet stanovené termíny pro odstranění nedostatků a závad.

a) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Příjemce dotace, který nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky: příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, při kontrole poskytne příjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu,

b) příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci (pokud je účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou) o veškerých výdajích skutečně vynaložených na projekt, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko; D jinak A.

15. SNÍŽENÍ ČÁSTKY DOTACE
  1. Korekce [K] při administraci Žádosti o proplacení: pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení: a) do 3 % (včetně) je příjemci vyplacena částka odpovídající způsobilým výdajům po přezkoumání, b) o více než 3 %, je příjemci vyplacena zjištěná částka po přezkoumání snížena ještě o sankci odpovídající rozdílu mezi
  2. částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání způsobilosti výdajů.
 1. Sankční systém: v případě porušení/nedodržení podmínek uvedených v Pravidlech bude žadateli po případně provedených korekcích a sankci dle bodu 1b) snížena dotace následujícím způsobem: A : o 10 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení, B : o 50 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení, C : o 100 % (před proplacením finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o ukončení administrace

Žádosti, po proplacení finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné částky), D : splnění nápravného opatření uloženého ze strany SZIF.

Po proplacení je příjemce dotace povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky (vratku) v předepsané výši a penále. Vratka může dosáhnout výše maximálně 100 % vyplacené dotace. Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení/nedodržení této povinnosti, a to příslušným písmenem [A] [B] [C] a nebo je uloženo opatření k nápravě [D]. Vratka je určena z proplacené částky, a to ve výši dle příslušné kategorie sankce. Výše penále je stanovena zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu ve znění pozdějších předpisů. Každá kontrola ze strany SZIF je považována za samostatnou ve smyslu nekumulování sankcí.

Sankce se v rámci zjištění jednotlivých kontrol nekumulují – (tzn., že nerozhoduje, zda bude jednou kontrolou ze strany SZIF zjištěno, že příjemce dotace porušil jednu nebo pět podmínek např. pod kategorií A – vždy se bude v rámci zjištění jedné kontroly SZIF požadovat snížení nebo navrácení dotace ve výši 10 %).

Platí dominance kategorií – (tzn., že příjemci dotace se snižuje dotace podle porušení podmínky s nejvyšší kategorií

C > B >A).

V případě, že se stanovená podmínka skládá z několika dílčích podmínek (např. výčet dokumentů, které má příjemce dotace odevzdat), bude chápáno porušení i jen jedné dílčí podmínky jako porušení celé vlastní podmínky.

V případě uložení sankce, resp. provedení korekce při autorizaci platby bude žadatel písemně vyrozuměn.

16. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. V případě potřeby může MZe jako Řídící orgán po projednání se SZIF jako akreditovanou platební agenturou provést kdykoli zpřesnění nebo změnu těchto Pravidel.
 2. Následující vybrané kapitoly těchto Pravidel se vztahují i na administraci všech žádostí zaregistrovaných v 1. – 8. kole příjmu žádostí:
Část A – Obecné podmínky

a) Kapitola: 1. Základní pojmy a zkratky, b) Kapitola: 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova, c) Kapitola: 7. Způsobilé výdaje, d) Kapitola: 10. Provádění změn, s výjimkou ustanovení týkajícího se provádění změny způsobu realizování

projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a naopak, e) Kapitola: 11. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, odstavec b), bod 1. a bod 4., f ) Kapitola: 12. Žádost o proplacení výdajů projektu, g) Kapitola: 15. Snížení částky dotace,

a to pouze pokud je to pro žadatele/příjemce dotace příznivější,

Část B – Specifické podmínky

a) Kapitola: Seznam předkládaných příloh - Povinné přílohy předkládané při předložení Žádosti o proplacení, Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu (stanovené pro dané opatření/podopatření/záměr) a Daší předkládané povinné přílohy v opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, pouze pokud je to pro žadatele/příjemce dotace příznivější, s výjimkou příloh vyplývajících z bodového zvýhodnění v rámci preferenčních kritérií.

3. Ustanovení bodu 2. této kapitoly se vztahuje pouze na žádosti, kterým nebyla ke dni nabytí platnosti a účinnosti těchto Pravidel ukončena administrace, zároveň dosud nebyly proplaceny, a které byly předloženy v rámci následujících opatření:

Osa I

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.1.2 Investice do lesů

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

I.3.4 Využívání poradenských služeb

Osa II

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

Osa III

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

III.3.1 Vzdělávání a informace

4. Změny Pravidel budou vždy zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz.

17. PLATNOST A ÚČINNOST

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství.

V Praze dne 17. 12. 2009 Ing. Jakub Šebesta v. r.

opatření i.1.1 modernizace zemědělských podniků

podopatření i.1.1.1 modernizace zemědělských podniků

1. popis podopatření

Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb včetně nezbytného zázemí stavby/staveb). Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.

2. záměry

a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

3. definice příjemce dotace

-Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

-Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může být příjemcem: fyzická osoba, která:

dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let,

nedosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 40 let, právnická osoba, která:

je řízena mladým zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace – fyzické osoby,
mladý zemědělec (zemědělci) řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% minimálně po dobu vázanosti realizace projektu.

Žadatelem nemůže být:

- sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů),

- státní podnik,

-zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR,

- obec, svazek obcí, subjekt založený s účastí obcí.

4. druh a výše dotace

Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost. Maximální výše dotace: -60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, -50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,

-50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech, -40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech.

Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč (včetně). Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření činí 90 mil. Kč za období let 2007 ‑2013. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

5. výdaje, které jsou způsoBilé ke spolufinancování

Konkrétní skupiny položek (kódy) způsobilých výdajů, které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci, jsou uvedeny v příloze č. 4. Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů je uveden v příloze č. 5. Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje, které definuje bod cc) v bodu 1) Obecných podmínek Pravidel.

Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a včel)

-Stáje pro krávy, jalovice, býky a telata (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)

-Boudy pro telata

-Stáje pro plemenné býky v produkci (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)

-Pastevní areály včetně doprovodných staveb (budování pastevních areálů – oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch atp.)

-Stáje pro prasnice, odchov selat, výkrm prasat (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)

-Stáje pro plemenné kance (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)

-Stáje pro ovce a kozy (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)

-Stáje pro koně (výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační klece, kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)

-Dojírny pro krávy, ovce, kozy (technologie v čekárně před dojením, technologie dojení (včetně mobilních dojíren) technologie na ošetření, chlazení a skladování syrového kravského, ovčího nebo kozího mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita, dojící robot atp.)

-Haly pro chov drůbeže (haly/technologické vybavení pro chov nosnic, haly/technologické vybavení pro odchov, výkrm nebo rozmnožovací chovy drůbeže , haly/technologické vybavení pro výkrm nebo rozmnožovací chovy krůt, haly/technologické vybavení na třídění, značení, chlazení a skladování vajec, stavební náklady a technologie předlíhní a dolíhní, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), kafilérní boxy, pece na pálení kadáverů atp.)

-Jímky na kejdu a odpadní vody (výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek, technologické vybavení hlavních jímek, technologické vybavení sběrných a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky atp.)

-Hnojiště (zejména výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť)

-Stavby pro skladování krmiv a steliv (silážní a senážní žlaby, zpevněné plochy určené na skladování siláže, senáže ve vacích, stavby na skladování sena, slámy, stavby na skladování balíkované siláže, senáže atp.)

-Chov včel (trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů ‑ linka pro zpracování včelích produktů atp.)

Záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

-Sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin (výstavba a rekonstrukce sil/hal pro obiloviny a olejniny, technologie čištění pro obiloviny a olejniny (včetně mobilních čističek), dopravní cesty pro technologii čištění, technologie sušení pro obiloviny a olejniny (včetně mobilních sušiček), dopravní cesty pro technologii sušení, manipulační (expediční) zásobníky, dopravní cesty, příjmový koš, systém a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů obilovin a olejnin, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí), technologie skladování – technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, technologie přípravy na expedici

technologie třídění, balení a chlazení (příprava na expedici zboží ze skladu), zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci atp.)

-Sklady pro ovoce, zeleninu a školkařské výpěstky (výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, technologie přípravy na skladování – technologie třídění, mytí, krájení, krouhání, chlazení a zpracování odpadů, technologie skladování – technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, technologie přípravy na expedici – technologie třídění, balení a chlazení (příprava na expedici zboží ze skladu), zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí) atp.)

-Sklady pro chmel (výstavba/ rekonstrukce vlastních prostor pro skladování chmele, česací technologie na chmel (stacionární), sušící technologie na chmel, hranolové lisy na chmel, technologie skladování – technologická zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu, technologie přípravy na expedici – technologie třídění, balení a chlazení (příprava na expedici zboží ze skladu), zařízení (ve skladech) na testování, diagnostiku, měření a regulaci, nezbytné zázemí stavby (související technické a sociální zázemí) atp.)

-Zpracování biomasy (výstavba / rekonstrukce staveb pro kotelny a výtopny (včetně technologie), výstavba ‑rekonstrukce staveb pro peletovací a briketovací linky (včetně technologie atp.),

-Malá plnící stanice na bioplyn (integrovaná malá plnící stanice (kompresor, chladič/sušička, výdejní hadice), zařízení na odorizaci plynu, přístřešek, plynová přípojka na vstupu, manipulační prostor – vozidlová stání atp.)

- Nosné konstrukce trvalých kultur (výstavba a rekonstrukce chmelnic, vinic, sadů, nezbytné zázemí stavby atp.)

-Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny (výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníku, kontejneroven – včetně nezbytných technologií atp.)

- Další zahradnické stavby (výstavba a rekonstrukce dalších speciálních pěstebních ploch (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele) – včetně technologií atp.)

Závazný přehled maximálních hodnot způsobilých výdajů pro záměry a) a b) je uveden v příloze č. 5 Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů.

způsobilé výdaje společné pro všechny záměry

-náklady na projektovou a technickou dokumentaci: -projektová dokumentace (tj. zpracování projektu, který je součástí formuláře Žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení) – maximálně do výše 20 000 Kč, -technická dokumentace (dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby) – maximálně do výše 80 000 Kč;

- nákup stavby/budovy za podmínky, že:

se jedná o nákup již postavené budovy včetně pozemku, na němž budova stojí, nebo se jedná o nákup již postavené budovy/stavby na pozemku ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace

existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu,

dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele,

způsobilý výdaj nákup nemovitosti (tj. stavby včetně pozemku) bude činit max. do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt

částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu při zaregistrování Žádosti o dotaci (pokud při podání Žádosti o proplacení budou doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je částka uvedena ve znaleckém posudku, bude proplacena, nižší částka)

- DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.

způsobilé výdaje pro formu financování věcným plněním:

Věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé výdaje pouze stavební práce. Stavební materiál nelze uplatnit formou věcného plnění.

U fyzických osob může činnost vykonávat žadatel osobně (popř. nejbližší rodinní příslušníci1 nebo zaměstnanci). U právnických osob statutární zástupci osobně, jejich nejbližší rodinní příslušníci, zaměstnanci a členové.

Rodinnými příslušníky se rozumí rodiče, děti, prarodiče, sourozenci, manžel/manželka, partner/partnerka (dle zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jako sazebník pro stanovení výše způsobilých výdajů pro stavební práce se použije katalog stavebních prací. V rámci věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v katalogu stavebních prací (RTS, a.s. Brno).

Žadatel stanoví v projektu (který je součástí elektronické Žádosti o dotaci) harmonogram a rozsah prací ve fyzikálních jednotkách. V příslušné kapitole Žádosti o dotaci popíše konkrétní činnosti, které hodlá realizovat formou věcného plnění. V Žádosti o dotaci uvede žadatel kódy způsobilých výdajů, které hodlá realizovat formou věcného plnění.

Žadatel v případě věcného plnění vždy řádně povede stavební deník v souladu s přílohou 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb.

Stavební práce realizované formou věcného plnění žadatel označí v soupisu stavebních prací s výkazem výměr a v položkovém rozpočtu, který se podává jako povinná příloha při podání Žádosti o proplacení.

Poskytnutí stavebních prací v rámci věcného plnění nepodléhá režimu zadávání veřejných zakázek.

Stavební materiál použitý při výstavbě z hlediska výběru dodavatele se řídí podmínkami uvedenými v obecné části Pravidel (kapitola 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace).

6. výdaje, které nejsou způsoBilé ke spolufinancování

-nákup mobilních zemědělských strojů/technologií (s výjimkou mobilních dojíren, mobilních sušiček a čističek na obiloviny a olejniny)

- osobní a užitkové automobily a stroje nesloužící pro zemědělskou prvovýrobu

- komunikace, odstavné či parkovací plochy

- sadové úpravy

- administrativní a správní budovy a jejich vybavení

- mostní váhy

- inženýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb)

- studny (včetně průzkumných vrtů)

-technologické a stavební investice, které bezprostředně nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských produktů

- technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů

- investice do technologií pro chov včel v hodnotě nižší než 200 tis. Kč

- bezpečnostní a kamerové systémy

7. formy financování

bezhotovostní platba

hotovostní platba

věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace

8. kriteria přijatelnosti projektu

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

1) Projekt lze realizovat na území České republiky kromě hl. města Prahy; C.

2) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C.

3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/podopatření/záměr; C.

4) Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/podopatření/záměru; C.

5) Žadatel splnil podmínku dosažení minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech. Nevztahuje se na mladé začínající zemědělce (definice viz. příloha č. 3); C

6) Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno tak datum vystavení Osvědčení);C. Nevztahuje se na: a) mladého začínajícího zemědělce (definice viz příloha č.3), b) zemědělce, který byl zapsán do evidence zemědělského podnikatele v rozmezí od 24 do 16 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci, nedosáhl ke dni podání Žádosti věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské kvalifikace nebo za dále stanovených podmínek ji dosáhne a celkové způsobilé výdaje projektu jsou do 2 000 000 Kč.

7) V případě budování pastevních areálů a chovu vodní drůbeže musí být v příloze č.6 (souhlasné stanovisko MŽP) odpověď na všechny otázky NE, a souhlas s realizací záměru.

9. další podmínky

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

1) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C.

2) Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu. Posuzuje se stav ke dni podání Žádosti o dotaci.V případě projektu, který zasahuje do více regionů je maximální míra podpory pro projekt určena regionem s nejnižší mírou podpory. Obdobně se postupuje při bodování projektu.

3) Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti, které jsou předmětem dotace. 4) Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem; C. 5) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti

projektu na účel; D.

6) Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpisem z katastru nemovitostí), kterých se projekt týká, v případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě žadatel nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo smlouvu s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k realizaci projektu; D jinak C.

7) Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie, zejména jsou vyloučeny akce, které lze podpořit v rámci společných organizací trhů dle přílohy I nařízení Komise (ES) č. 1974/2006; C.

8) V případě, že žadatel je mladý začínající zemědělec (kriterium přijatelnosti projektu kapitola 8. Bod 6. a) nebo b) nebo bodování), musí splnit minimální zemědělskou kvalifikaci dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe č.j. 41152/08‑18000, kde jsou v příloze č. 1 až příloze č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF ‑nejpozději do 36 měsíců od data registrace Žádosti o dotaci. Tato skutečnost musí být uvedena ve formuláři Žádosti o dotaci.

9) Žádost o dotaci a Žádost o proplacení je možné zaslat také v elektronické podobě (viz. Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno kk)).

10) V případě žadatele právnické osoby, která je řízena mladým zemědělcem/mladým začínajícím zemědělcem ‑fyzickou osobou (kriterium přijatelnosti projektu kapitola 8. Bod 6. a) nebo b) nebo bodování) bude při podpisu Dohody ověřena skutečnost zahájení činnosti na fyzickou osobu, která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění více než 50 %

10. seznam předkládaných příloh

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

a) povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, c

1) Žádost o dotaci v elektronické podobě na CD nosiči – pokud nebyla Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě (podrobnosti viz. Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 5).

2) V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu na jehož základě lze projekt realizovat ‑originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli).

3) V případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak čestné prohlášení žadatele ve formuláři Žádosti o dotaci (doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu) ‑ originál.

4) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení stavby v případě územního nebo stavebního řízení nebo ohlášení stavby k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.

5) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie – pokud není přílohou technická dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo ohlášení stavby. Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/technologie

prostá kopie.

6) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy – prostá kopie.

7) Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru ‑viz příloha č. 11 těchto Pravidel (vydává krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě budování pastevních areálů a chovu vodní drůbeže – originál.

8) V případě nákupu stavby znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci ‑originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli).

9) Formulář prokazující podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech (viz příloha č. 6 těchto Pravidel)

bude součástí elektronické Žádosti o dotaci. Žadatel, který vede účetnictví, dále doloží sestavu všech zaúčtovaných účetních případů za účtovou třídu 6 – výnosy.

b) nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci

1) Formulář prokazující podíl mladých zaměstnanců do čtyřiceti let (viz příloha č. 8 těchto Pravidel) ‑bude součástí elektronické Žádosti o dotaci

2) Potvrzení dle závazného vzoru, že se projekt nachází v chráněném území podle §12 nebo §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z potvrzení musí být patrné, že parcelní čísla pozemků (pod budovou) se nachází v chráněném území (příloha č. 13 těchto Pravidel) – originál.

3) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kriterium Projekt využívá a obnovuje existující stavbu -Dokumentace skutečného provedení stavby dle závazného vzoru (příloha č. 14 těchto Pravidel) ‑ originál.

4) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kriterium Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu

Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dokládající stav parcel dotčených stavbou pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci (předmětem kontroly je daný příslušný rok, nikoliv konkrétní datum) – prostá kopie (dokument může být informativního charakteru)
Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dokládající aktuální stav parcel dotčených stavbou, ne starší než 14 dnů k datu zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie (dokument může být informativního charakteru)

Pokud došlo k přečíslování parcel (z důvodu sloučení, apod.), je nutné doložit srovnávací tabulku vyhotovenou

katastrálním úřadem (např. srovnávací sestavení parcel, identifikace parcel) – prostá kopie. 5) V případě, že žadatel je mladý začínající zemědělec (kriterium přijatelnosti projektu kapitola 8., bod 6. a) nebo bodování)

Čestné prohlášení, že žadatel zahajuje činnost poprvé dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 11 ‑bude součástí elektronické Žádosti o dotaci.

6) V případě, že žadatel je mladý začínající zemědělec (kriterium přijatelnosti projektu kapitola 8., bod 6. a) nebo b) nebo bodování) – doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe č.j. 41152/08‑18000, kde jsou v příloze č. 1 až příloze č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF.), pokud není ve formuláři Žádosti o dotaci požadovaná lhůta k doplnění minimální zemědělské kvalifikace – prostá kopie.

c) povinné přílohy předkládané při podpisu dohody; c

1) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace prostá kopie. 2) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie.

3) V případě, že žadatel je mladý začínající zemědělec (kriterium přijatelnosti projektu kapitola 8, bod 6. a) nebo b) nebo bodování) – Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe č.j. 41152/08‑18000, kde jsou v příloze č. 1 až příloze č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF) – v případě, že žadatel doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předloží později, maximálně však do 36 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie.

4) V případě, že žadatel je mladý začínající zemědělec (kriterium přijatelnosti projektu kapitola 8, bod 6. a) nebo b) nebo bodování) nebo mladý zemědělec (v rámci bodování) je nutné u obchodních společností typu ‑akciová společnost nebo družstvo doložit podíl na základním jmění.

d) povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení

1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např.faktury, paragony) ‑originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.

2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K.

3) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů ‑soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů. Maximálním způsobilým výdajem je aktuální cena uvedená v Katalogu cen stavebních prací (RTS, a.s. Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem – prostá kopie; D jinak K.

4) V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení shody. Při kontrole na místě musí být žadatel schopen předložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí ‑ prostá kopie; D jinak K.

5) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí ‑originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak C.

6) V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění stavební deník, rozpočet podle katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno ‑ prostá kopie; D jinak K.

7) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení (nevztahuje se na způsobilý výdaj nákupu nemovitosti). Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF, na vyžádání příslušný RO SZIF žadateli Seznam poskytne písemně při podpisu Dohody; D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace s velkým počtem nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let.

8) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům – originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF; D jinak C. 9) V případě nákupu stavby jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.

10) V případě, že žadatel získal bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby a měnil se půdorys a/nebo polohopis nově zrekonstruované/postavené stavby ‑Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pro účely získání bodů postačuje předložení dokumentace v rozsahu stanoveném v bodu 1.1 a 1.2. přílohy 3), ze které jsou patrné rozměry stavby včetně zastavěné plochy jednotlivých objektů – prostá kopie; D jinak C

11) V případě, že příjemce získal bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby a neměnil se půdorys a/nebo polohopis stavby ‑potvrzení technického dozoru stavebníka2, že stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, a že v průběhu realizace stavby nedošlo ke změně půdorysných rozměrů objektů – originál nebo úředně ověřená kopie; D jinak C.

12) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za mladého začínajícího zemědělce – Doklad

o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe č.j. 41152/08‑18000, kde jsou v příloze č. 1 až příloze č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF) – v případě, že žadatel doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej nemá v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie; D jinak C

13) V případě, že žadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za předmět projektu určený pro zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu – Potvrzení krajské veterinární správy (KVS), že zvířata byla v průběhu 30 dnů před naskladněním laboratorně vyšetřena s negativním výsledkem v akreditované laboratoři státních veterinárních ústavů (SVÚ ČR) na PRRS (prasečí reprodukční a respirační syndrom), sípavku prasat a aktinobacilovou pleuropneumónii prasat ‑ originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak C

14) V případě, že je předmětem projektu pec na spalování kadáverů ‑Povolení příslušného orgánu veterinární správy – kopie.

e) povinné přílohy předkládané po proplacení projektu

1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a výdajů a výkaz o majetku za každý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě jiného pověřeného subjektu, a to dle metodického pokynu uveřejněného na internetových stránkách MZe; D.

2) V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za mladého začínajícího zemědělce – Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (odpovídající pracovní kvalifikace a schopnosti dle platné Směrnice Ministerstva zemědělství a Metodického pokynu MZe č.j. 41152/08‑18000, kde jsou v příloze č. 1 až příloze č. 5 uvedeny obory vzdělání, které jsou uveřejněny na internetových stránkách SZIF) – v případě, že žadatel doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej nemá v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie; D jinak C

Potvrzené oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

1. popis podopatření

Podopatření je zaměřeno na podporu rozvoje inovací v oblasti využití bioplynu pro účely vlastní zemědělské výroby. Projekty jsou realizovány formou spolupráce mezi žadatelem – zemědělským podnikatelem a subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií, přičemž některé z nich posuzuje Hodnotitelská komise.

Podopatření není členěno na záměry.

3. definice příjemce dotace

-Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

-Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Žadatelem nemůže být:

-sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

-subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

-státní podnik,

-zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR,

-obec, svazek obcí, subjekt založený s účastí obcí.

Druh dotace: přímá nenávratná dotace právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost. Maximální výše dotace: 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 mil. Kč (včetně). Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření I.1.1.2 činí 90 mil. Kč za období let 2007 ‑2013. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

5. výdaje, které jsou způsoBilé ke spolufinancování

Konkrétní skupiny položek (kódy) způsobilých výdajů, které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci, jsou uvedeny v příloze č. 4. Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje, které definuje bod cc) v bodu 1) Obecných podmínek Pravidel, vyjma výdajů na spolupráci, které mohou být i neinvestiční.

-investice spojené s vývojem a aplikací nových postupů a technologií v oblasti využití bioplynu pro účely zemědělské výroby (např. přestavba vznětového motoru zemědělského stroje, technologie čištění bioplynu, stanice pro doplňování bioplynu do zemědělských strojů),

-náklady na spolupráci na vývoji a aplikaci nových postupů a technologií v oblasti využití bioplynu pro účely zemědělské výrobě.

Investiční náklady mohou činit maximálně 75 % celkové výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na daný projekt. Náklady na spolupráci se týkají přípravných operací, jako např. navrhování procesu nebo technologického rozvoje a zkoušek a hmotných a nebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených procesů a technologií pro obchodní účely. Náklady na spolupráci mohou činit maximálně 50 % celkové výše způsobilých výdajů na daný projekt.

-náklady na projekt a technickou dokumentaci: -projektová dokumentace (tj. zpracování projektu, který je součástí formuláře Žádosti o dotaci, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení) – maximálně do výše 20 000 Kč,

-technická dokumentace (dokumentace ke stavebnímu řízení, ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby) – maximálně do výše 80 000 Kč;

- DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH.

6. výdaje, které nejsou způsoBilé ke spolufinancování

nákup mobilních zemědělských strojů/technologií

přestavba jiných než zemědělských strojů

bezhotovostní platba

hotovostní platba

8. kriteria přijatelnosti projektu

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

1) Projekt lze realizovat na území České republiky kromě hl. města Prahy; C. 2) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C. 3) Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/podopatření/záměr; C. 4) Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/podopatření/záměru; C. 5) Projekt je inovativního charakteru, od Hodnotitelské komise tedy neobdržel 0 bodů v kritériích posuzování

inovativnosti (kritérium 1.1. a 1.2.);C. 6) Předmětem projektu je využití bioplynu v rámci zemědělské výroby pro vlastní účely;C. 7) Žadatel splnil podmínku dosažení minimálně 30% podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech.; C 8) Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno tak datum vystavení Osvědčení);C.

9. další podmínky

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

1) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C.

2) Žadatel/příjemce dotace spolupracuje s výzkumnými institucemi a aplikuje výsledky spolupráce při výzkumu a vývoji;C.

3) Žadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 36 měsíců od data podpisu Dohody; C.

4) Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem; C.

5) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel; D.

6) Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem

o vlastnictví pozemků či nemovitostí (tj. výpisem z katastru nemovitostí), kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo smlouvou s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k realizaci projektu; D jinak C.

7) Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie, zejména jsou vyloučeny akce, které lze podpořit v rámci společných organizací trhů dle přílohy I nařízení Komise (ES) č. 1974/2006; C.

8) Žádost o dotaci a Žádost o proplacení je možné zaslat také v elektronické podobě (viz. Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno kk)).

10. kritéria posuzovaná hodnotitelskou komisí

Způsob hodnocení: Pokud projekt nesplňuje uvedené kritérium/podkritérium, nebudou body přiděleny. Pokud projekt uvedené kritérium/ podkritérium splňuje, získá daný počet bodů. V případě, že je u kritéria uvedena i další úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru, tzn. že body jednotlivých podkritérií se nesčítají (např. max. možný počet bodů, které lze získat v kriteriu č. 1 je 5 bodů, v kriteriu č. 1 lze tedy získat 0, 2, nebo 5 bodů). Projekt tedy může získat 0 až maximální počet bodů.

1) 1.1. Inovace pouze pro předkladatele projektu – 2 body

1.2. Inovace pro dané odvětví v České republice – 5 bodů 2) Jedná se o vývoj zcela nové technologie. – 10 bodů 3) Projekt má ekonomickou návratnost a zvyšuje přidanou hodnotu podniku. – 10 bodů 4) Projekt má v zemědělském podniku multifunkční využití. – 5 bodů 5) Zhodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, patrná dlouholetá činnost subjektu v příslušném oboru)

3 body 6) Aplikovatelnost výsledků v praxi. – 5 bodů

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

a) povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, c

1) Žádost o dotaci v elektronické podobě na CD nosiči pokud nebyla Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě.

2) V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu na jehož základě lze projekt realizovat ‑originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli).

3) V případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele uvedené v příloze č. 9 (doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyžádat stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu) ‑ originál.

4) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení stavby v případě územního nebo stavebního řízení nebo ohlášení stavby k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie.

5) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie – pokud není přílohou technická dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo ohlášení stavby. Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/technologie

prostá kopie. 6) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy – prostá kopie. 7) Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru ‑viz příloha č.11 těchto pravidel ‑(vydává krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě budování pastevních areálů a chovu vodní drůbeže – originál. 8) V případě nákupu stavby/budovy znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci ‑originál nebo

úředně ověřená kopie (možno vrátit žadateli). 9) Formulář prokazující podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech (viz příloha č. 6 těchto Pravidel)

Bude součástí elektronické Žádosti o dotaci. Žadatel, který vede účetnictví, dále doloží sestavu všech zaúčtovaných účetních případů za účtovou třídu 6 – výnosy.

b) nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci

1) Formulář prokazující podíl mladých zaměstnanců do čtyřiceti let (příloha č. 7 těchto Pravidel) ‑bude součástí elektronické Žádosti o dotaci

2) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kriterium Projekt využívá a obnovuje existující stavbu -Dokumentace skutečného provedení stavby dle závazného vzoru (příloha č. 15 těchto Pravidel) ‑ originál.

3) Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kriterium Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu

Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dokládající stav parcel dotčených stavbou pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci (předmětem kontroly je daný příslušný rok, nikoliv konkrétní datum) – prostá kopie (dokument může být informativního charakteru)
Výpis z katastru nemovitostí, Informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dokládající aktuální stav parcel dotčených stavbou, ne starší než 14 dnů k datu zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie (dokument může být informativního charakteru)

Pokud došlo k přečíslování parcel (z důvodu sloučení, apod.), je nutné doložit srovnávací tabulku vyhotovenou katastrálním úřadem (např. srovnávací sestavení parcel, identifikace parcel) – prostá kopie.

c) povinné přílohy předkládané při podpisu dohody; c

1) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace prostá kopie.

2) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie.

d) povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení

1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např.faktury, paragony) ‑originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.

2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá kopie; D jinak K.

3) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů ‑soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů. Maximálním způsobilým výdajem je aktuální cena uvedená v Katalogu cen stavebních prací (RTS, a.s. Brno) k datu podpisu smlouvy s dodavatelem – prostá kopie; D jinak K.

4) V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody – ES prohlášení shody. Při kontrole na místě musí být žadatel schopen předložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí ‑prostá kopie; D jinak K.

5) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových způsobilých výdajů kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí ‑originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak C.

6) V případě věcného plnění doklady k věcnému plnění stavební deník, rozpočet podle Katalogu stavebních prací RTS, a.s. Brno – prostá kopie; D jinak K.

7) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení (nevztahuje se na způsobilý výdaj nákupu nemovitosti). Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF, na vyžádání příslušný RO SZIF žadateli Seznam poskytne písemně při podpisu Dohody; D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace s velkým počtem nabídek se po dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a archivovat dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let.

8) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům – originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF; D jinak C. 9) V případě nákupu budovy/stavby jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti

o dotaci ‑ originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak K.

10) V případě, že žadatel získal bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby a měnil se půdorys a/nebo polohopis nově zrekonstruované/postavené stavby ‑-Dokumentace skutečného provedení stavby dle závazného vzoru (příloha č. 15 těchto Pravidel) ‑ originál; D jinak C.

11) V případě, že příjemce získal bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby a neměnil se půdorys a/nebo polohopis stavby ‑potvrzení technického dozoru stavebníka3, že stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, a že v průběhu realizace stavby nedošlo ke změně půdorysných rozměrů objektů – originál nebo úředně ověřená kopie; D jinak C.

e) povinné přílohy předkládané po proplacení projektu

1) Doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“, tzn. rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty nebo výkaz příjmů a výdajů a výkaz o majetku za každý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od data proplacení dotace. Údaje budou poskytnuty na základě výzvy Ministerstva zemědělství, popřípadě jiného pověřeného subjektu, a to dle metodického pokynu uveřejněného na internetových stránkách MZe; D.

12. seznam příloh pravidel

1) Mapa regionů NUTS 2 a adresy regionálních odborů SZIF pro příjem Žádostí 2) Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci, které budou vyplňovány do formuláře Žádosti o dotaci 3) Preferenční kritéria 4) Číselník způsobilých výdajů 5) Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů. 6) Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech (bude součástí formuláře Žádosti o dotaci) 7) Podíl mladých zaměstnanců do 40 let (bude součástí formuláře Žádosti o dotaci) 8) Čestné prohlášení žadatele předkládané při podání Žádosti o dotaci (bude součástí formuláře Žádosti o dotaci) 9) Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

(bude součástí elektronické Žádosti o dotaci)

10) Čestné prohlášení žadatele k zahájení zemědělské činnosti (bude součástí elektronické Žádosti o dotaci)

11) Souhlasné stanovisko MŽP

12) Průměrná roční míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

13) Stanovisko Orgánu ochrany přírody

14) Dokumentace skutečného provedení stavby

15) Postup při udělování bodů za preferenční kritérium Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.

Potvrzené oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

příloha Č. 1 mapa regionů nuts 2

adresy regionálních odborů státního zemědělského intervenčního fondu

nuts 2 název ro szif adresa
Střední Čechy Praha a Střední Čechy Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad České Budějovice Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad Ústí nad Labem Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod Brno Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava Olomouc Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko Opava Horní náměstí 2, 746 57 Opava

jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření programu rozvoje venkova platná pro všechna ro szif.

pracovní doba
pondělí, středa 7:30 – 16:30
úterý, čtvrtek 7:30 – 15:00
pátek 7:30 – 13:00

Pozn.: Pokud je pondělí posledním dnem příjmu žádostí, pak v tento den doba pro příjem žádostí končí v 13:00.

příloha Č. 2

Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci, které budou vyplňovány ve formuláři Žádosti o dotaci

Pozn.: Instrukce pro vyplnění Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážním listu pro vyplňování „Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova“, opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci pro podopatření i.1.1.1 modernizace zemědělských podniků

ZÁMĚR: a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu* b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu* *nehodící se vymažte/škrtněte

1. stručný a výstižný název projektu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Žadatel

Název/jméno žadatele: .........................................................................................................................................................................................

Adresa/sídlo žadatele: -Ulice, číslo popisné, číslo orientační: ...................................................................................................................................................... -PSČ, obec, část obce: .................................................................................................................................................................................... -Okres: .................................................................................................................................................................................................................

Statutární zástupce/zástupci:............................................................................................................................................................................. IČ žadatele (je‑li přiděleno): ................................................................................................................................................................................ DIČ žadatele (je‑li přiděleno): ............................................................................................................................................................................ RČ (příp. datum narození) žadatele: ................................................................................................................................................................ Stručný přehled činnosti žadatele: ..................................................................................................................................................................

zpracovatel projektu

Je zpracovatelem jiný subjekt než žadatel? ANO o NE o -Pokud ANO uveďte: – Název/jméno zpracovatele: .................................................................................................................

Kontaktní údaje: ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

3. popis projektu

zdůvodnění projektu

Popis výchozího stavu: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Podstatu problému: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakým způsobem přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

realizace projektu

Popis konkrétních činností, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu:

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu:

Tab. č.1

Fáze projektu Časový harmonogram realizace projektu*
01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010
Realizace výběrového řízení
Realizace projektu
Podání Žádosti o proplacení

*daná období označte X

Bude část projektu realizována věcným plněním ANO o NE o

Pokud ANO stanovte harmonogram a rozsah prací (ve fyzických jednotkách) ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Místo realizace projektu (v případě více míst realizace podnikatelského plánu uveďte všechna) -Ulice, číslo popisné, číslo orientační: ................................................................................................................................................... -PSČ, obec, část obce: ................................................................................................................................................................................. -Okres: .............................................................................................................................................................................................................. -Parcelní číslo/čísla: ....................................................................................................................................................................................

technické řešení projektu

-v případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace, popište projekt formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4 (Doplňte základní údaje o technickém řešení stavby - zejména parametry jako typ budovy, rozměry, kapacita, využívané technologie atd.)

-pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a součástí způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení stavby a technologií v rozsahu cca 1x A4:

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

výsledky projektu

Popište k jakým účelům bude po dobu vázanosti projektu na účel předmět dotace využíván. ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Stručné shrnutí výsledků projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu. ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

minimální zemědělská kvalifikace

Požaduje žadatel bodové zvýhodnění za preferenční kriterium žadatel je mladý začínající zemědělec (případně pro splnění podmínky kriteria přijatelnosti – kapitola 8., bod 6, odrážka b) )? ANO o NE o

-Pokud ANO, dále uveďte:

Splňuje žadatel zemědělskou kvalifikaci dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 41152/08‑18000?

ANO o NE o

-Pokud žadatel nesplňuje zemědělskou kvalifikaci, doplní si jí do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace? ANO o NE o

limity - tabulka výpočtu

Rozepište způsobilé výdaje dle přílohy č. 5 Závazný přehled maximálních hodnot způsobilých výdajů

Tab. č. 2 a)……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………)

název limitu maximální hodnota způsobilého výdaje* způsobilé výdaje na jednotku** počet jednotek (ks, m3 m2, bm, t/h) způsobilé výdaje celkem
celkem

* (dle přílohy č. 5 těchto pravidel)

** způsobilé výdaje na jednotku = způsobilé výdaje celkem/ počet jednotek. Vypočítaná hodnota je max. hodnotou po celou dobu realizace projektu.

Tab. č. 2 b)……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………)

název limitu maximální hodnota způsobilého výdaje* způsobilé výdaje na jednotku** počet jednotek (ks, m3,m2, bm, t/h) způsobilé výdaje celkem
celkem

* (dle přílohy č. 5 těchto pravidel) ** způsobilé výdaje na jednotku = způsobilé výdaje celkem/ počet jednotek. Vypočítaná hodnota je max. hodnotou po celou dobu realizace projektu.

Tab. č. 2 c) ……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 2 d) ……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) atd. (vyplnit tolik tabulek, kolik je jednotlivých staveb/objektů)

4. rozpočet projektu

Je žadatel k datu zaregistrování Žádosti o dotaci plátcem DPH ANO o NE o

Tab. č. 3

cena s dph (v kč) cena bez dph (v kč)
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
Nezpůsobilé výdaje projektu

* uvedené částky se shodují s částkami uvedenými ve formuláři žádosti o dotaci ‑ strany A2

celkové výdaje projektu (resp. rozpočet projektu)

Celkové způsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)

-jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v Žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. -u staveb – jednotlivé konstrukční části -u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím -

Tab. č. 4 a)……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………)

kód popis způsobilého výdaje rozpis jednotlivých položek výše způsobilého výdaje (kč)
celkem

*Stavební náklady/ technologie/ samostatný limit

Tab. č.4 b) ……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 4 c) ……… název stavby/ akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 4 d) ……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) atd. (vyplnit tolik tabulek, kolik je jednotlivých staveb/objektů)

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (viz Žádost o dotaci)

-jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v Žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. -u staveb – jednotlivé konstrukční části -u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím

-uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění

Tab. č.5 a) název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………)

kód popis způsobilého výdaje rozpis jednotlivých položek výše způsobilého výdaje (kč)
celkem

*Stavební náklady/ technologie/ samostatný limit

Tab. č. 5 b) název stavby/ akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 5 c) název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 5 d) název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) atd. (vyplnit tolik tabulek, kolik je jednotlivých staveb/objektů)

Nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci) -jasně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč

Tab. č.6

popis
celkem

5. realizované projekty

- Realizujete/realizovali jste další projekty v rámci jiných dotačních titulů v posledních 3 letech? ANO o NE o

Pokud ANO, vyplňte následující tabulku:

Tab. č. 7

Název projektu Rok realizace Garant příslušného dotačního titulu

Údaje potřebné pro posouzení Žádosti o dotaci pro podopatření i.1.1.2 spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

stručný a výstižný název projektu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Žadatel

Název/jméno žadatele: ........................................................................................................................................................................................

Adresa/sídlo žadatele: -Ulice, číslo popisné, číslo orientační: ..................................................................................................................................................... -PSČ, obec, část obce: ................................................................................................................................................................................... -Okres: ................................................................................................................................................................................................................

Statutární zástupce/zástupci: ............................................................................................................................................................................ IČ žadatele (je‑li přiděleno): ............................................................................................................................................................................... DIČ žadatele (je‑li přiděleno): ........................................................................................................................................................................... RČ (příp. datum narození) žadatele: ................................................................................................................................................................ Stručný přehled činnosti žadatele: ..................................................................................................................................................................

zpracovatel projektu

Je zpracovatelem jiný subjekt než žadatel? ANO o NE o

-Pokud ANO uveďte: ‑ Název/jméno zpracovatele:…………………………………………………………..….. -Kontaktní údaje: ………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………….………………...…… ………………………………………………………………….………………...……

2. popis projektu

zdůvodnění projektu

Popis výchozího stavu: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Podstata problému: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakým způsobem přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

realizace projektu

Popis konkrétních činností, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu: ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu:

Tab. č. 1

Fáze projektu Časový harmonogram realizace projektu*
01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010
Realizace výběrového řízení
Realizace projektu
Podání Žádosti o proplacení

*daná období označte X

Bude část projektu realizována věcným plněním ANO o NE o Pokud ANO stanovte harmonogram a rozsah prací (ve fyzických jednotkách) ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Místo realizace projektu (v případě více míst realizace podnikatelského plánu uveďte všechna) -Ulice, číslo popisné, číslo orientační:…………………………………………………………………………….…… -PSČ, obec, část obce: ………………………………………………………………………………….……………. -Okres: ………………………………………………………………………………………………….……………. -Parcelní číslo/čísla: …………………………………………………………………………………………………

spolupracující subjekt

Je již vybrán spolupracující subjekt podílející se na vývoji a aplikaci inovace ANO o NE o

Pokud ANO uveďte následující údaje: Název/jméno spolupracujícího subjektu: …………………………………………………………………… Adresa/sídlo spolupracujícího subjektu: ………………………………………………………………………

-Ulice, číslo popisné, číslo orientační: …………………………...……………………………………………. -PSČ, obec, část obce: …………………………………………...…………………………………………… -Okres: …………………………………………..………………………………………………………………

IČ spolupracujícího subjektu (je‑li přiděleno):………………………..……………………………………… DIČ spolupracujícího subjektu (je‑li přiděleno): ……………………..……………………………….……… Stručný přehled činnosti spolupracujícího subjektu: ……………….……………………………………… Reference z minulosti, ze kterých je patrné činnost spolupracujícího subjektu v příslušném oboru:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Na základě jakých kritérií byl (popř. bude) vybrán spolupracující subjekt: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Podrobný popis podstaty spolupráce se třetím subjektem, tzn. (jednotlivé kroky vedoucí ke splnění cíle projektu, vč. specifikace činností prováděných v rámci spolupráce, odhadu počtu pracovníků, kteří se budou řešením problému zabývat včetně časového harmonogramu):

……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Předmětem stávající (budoucí) smlouvy se spolupracujícím subjektem: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Popis, v čem spočívá podstata inovativnosti projektu (jaké výsledky by měla spolupráce přinést, jaké problémy vyřešit): ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Podrobný popis finálního výstupu projektu: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

technické řešení projektu

v případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace, popište projekt formou výtahu ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4 (Doplňte základní údaje o technickém řešení stavby zejména parametry jako typ budovy, rozměry, kapacita, využívané technologie atd.)

pokud nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a součástí způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení stavby a technologií v rozsahu cc 1x A4: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

výsledky projektu

Popište k jakým účelům bude po dobu vázanosti projektu na účel předmět dotace využíván. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Stručné shrnutí výsledků projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

inovativnost projektu

Jedná se ve Vašem případě o inovaci pouze pro předkladatele projektu? ANO o NE o Krátce zdůvodněte: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Jedná se ve Vašem případě o inovaci pro dané odvětví v České republice? ANO o NE o Krátce zdůvodněte: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Jedná se ve Vašem případě o vývoj zcela nové technologie? ANO o NE o Krátce zdůvodněte: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Jakou má Váš projekt ekonomickou návratnost a jakým způsobem bude zvyšovat přidanou hodnotu Vašeho podniku. Předložte podrobnou finanční rozvahu, která zohlední vliv projektu na ekonomiku Vašeho podniku. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Diverzifikuje projekt Vaše příjmy? ANO o NE o Pokud ANO, jakým způsobem: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Jaká je aplikovatelnost Vašeho projektu v praxi? …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Celkové hodnocení inovativnosti projektů je plně v kompetenci Hodnotitelské komise.

3. rozpočet projektu

Je žadatel k datu zaregistrování Žádosti o dotaci plátcem DPH ANO o NE o

Tab. č. 2

cena s dph (v kč) cena bez dph (v kč)
Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace
Nezpůsobilé výdaje projektu

* uvedené částky se shodují s částkami uvedenými ve formuláři žádosti o dotaci ‑ strany A2

celkové výdaje projektu (resp. rozpočet projektu)

Celkové způsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci)

-jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v Žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. -u staveb – jednotlivé konstrukční části -u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím

Tab. č. 3 a)……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………)

kód popis způsobilého výdaje rozpis jednotlivých položek výše způsobilého výdaje (kč)
celkem

*Stavební náklady/ technologie/ samostatný limit

Tab. č. 3b) ……… název stavby/ akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 3c) ……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 3d) ……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) atd. (vyplnit tolik tabulek, kolik je jednotlivých staveb/objektů)

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (viz Žádost o dotaci)

-jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v Žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. -u staveb – jednotlivé konstrukční části

-u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím

-uveďte, které výdaje hodláte realizovat formou věcného plnění

Tab. č. 4a)……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………)

kód popis způsobilého výdaje rozpis jednotlivých položek výše způsobilého výdaje (kč)
celkem

*Stavební náklady/ technologie/ samostatný limit

Tab. č. 4 b)……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 4 c)……… název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) Tab. č. 4 d) ………název stavby/akce (stáj pro skot,dojírna, oprava stodoly………) atd. (vyplnit tolik tabulek, kolik je jednotlivých staveb/objektů)

Nezpůsobilé výdaje projektu (viz Žádost o dotaci) -jasně definujte nezpůsobilé výdaje a vyčíslete jejich výši v Kč

Tab. č. 5

popis
celkem

4. realizované projekty

- Realizujete/realizovali jste další projekty v rámci jiných dotačních titulů v posledních 3 letech? Pokud ANO, vyplňte následující tabulku:

Tab. č. 6

Název projektu Rok realizace Garant příslušného dotačního titulu

preferenční kritéria

Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

preferenční kritéria jsou závazná ajakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace;c podopatření i.1.1.1. modernizace zemědělských podniků záměr a) investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu

Č. kritérium možný bodový zisk
1.1 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45 % a více.1) 20
1.2 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 41 – 44 %.1) 15
1.3 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 35 – 40 %.1) 10
Požadovaná míra dotace v % 2)
Ostatní zemědělci mimo znevýhodněné oblasti Ostatní zemědělci v znevýhodněných oblastech Mladý zemědělec mimo znevýhodněné oblasti Mladý zemědělec v znevýhodněných oblastech
2.1. 25 35 35 45 15
2.2. 26 36 36 46 14
2.3. 27 37 37 47 13
2.4. 28 38 38 48 12
2.5. 29 39 39 49 11
2.6. 30 40 40 50 10
2.7. 31 41 41 51 9
2.8. 32 42 42 52 8
2.9. 33 43 43 53 7
2.10. 34 44 44 54 6
2.11. 35 45 45 55 5
2.12 36 46 46 56 4
2.13. 37 47 47 57 3
2.14. 38 48 48 58 2
2.15. 39 49 49 59 1
3.1. Žadatel je mladý začínající zemědělec.3) 15
3.2. Žadatel je mladý zemědělec.4) 10
4.1. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu. 5) Tato podmínka musí být dodržována minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 27
4.2. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a provozuje ekologické zemědělství minimálně na 50 % výměry obhospodařované zemědělské půdy.5) Tato podmínka musí být dodržována minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 15
Č. kritérium možný bodový zisk
5. Žadatel předložil v daném kole na daný investiční záměr pouze jednu Žádost.6) 5
6. Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.7) 15
7. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu.8) 5
8. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let.9)
8.1. Podíl je 15 – 20% 1
8.2. Podíl je 21 – 25% 2
8.3. Podíl je 26 – 30% 3
8.4. Podíl je 31 – 35% 4
8.5. Podíl je 36% a více 5
9. Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti.10) 5
10. Projekt je realizován v chráněném území dle § 12 (ochrana krajinného rázu a přírodní park) nebo dle §14 (kategorie zvláště chráněných území) zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.11) 5
11. Předmětem projektu je výstavba hlavní skladovací jímky nebo hnojiště.12) 15
12. Předmětem projektu je budova/stavba/technologie pouze pro chov prasat. 13) 10
13. Předmětem projektu je budova/stavba/technologie určená pouze pro zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu, včetně oddělení pro kance.14) 5
14. Předmětem projektu je budova/stavba/technologie pouze pro odchov a chov nosnic. 13) 20
15. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován.15)
15.1. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 4,5 – 5,7 % 2
15.2. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 5,8 – 7,5 % 4
15.3. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 7,6 % a více 6
16. Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě – zaslání prostřednictvím Portálu farmáře (viz Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno kk)) 5

Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru (tj. např. pouze 7.2.). V případě shodného počtu bodů více projektů rozhoduje časové hledisko (datum a čas registrování Žádosti o dotaci).

1) Kontrola bodování se provádí dle vyplněné přílohy Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby, která je součástí Žádosti o dotaci a metodiky uvedené v příloze č. 6. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel vypočítal příjmy chybně a posune se do nižší kategorie, projekt bude ukončen a budou následovat sankce. V případě že nedosahuje stanovených příjmů z prvovýroby body nebudou uděleny.

2) Základní míra dotace je v rozmezí 25 % (= 15 bodů) až 40 % (= 0 bodů) ‑(sloupec Ostatní zemědělci mimo znevýhodněné oblasti). Pokud žadatel splní definici mladého zemědělce nebo se místo realizace projektu nachází ve znevýhodněných oblastech, může žadatel požadovat vyšší míru podpory. Žadatel může žádat na nižší míru podpory než je uvedena v pravidlech (např. žadatel je ostatní zemědělec hospodařící mimo znevýhodněné oblasti a požaduje 20 % podpory. V tomto případě dostane 15 bodů). Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu (Žádost o dotaci strana A1 řádek č. 61. Katastrální území), pro mobilní investice (mobilní sušička/čistička obilovin/olejnin, mobilní dojírna) rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků situovaných ve znevýhodněných oblastech (LFA) definovaných na základě nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. Posuzuje se stav ke dni podání Žádosti o dotaci.V případě projektu, který zasahuje do více regionů je maximální míra podpory pro projekt určena regionem s nejnižší mírou podpory.

3) Kontrola bodování se provádí na Žádost o dotaci, Čestné prohlášení žadatele k zahájení zemědělské činnosti a na Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Pokud žadatel nedoložil při příjmu žádosti Čestné prohlášení žadatele k zahájení zemědělské činnosti nebude bodově zvýhodněn i kdyby v daný okamžik splňoval kritéria pro udělení bodů. Mladý začínající zemědělec: fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky:

dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let,
nedosáhla ke dni podání Žádosti věku 40 let,
dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne,
zahajuje činnost poprvé. právnická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: -je řízena mladým začínajícím zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace – fyzické osoby, -mladý začínající zemědělec (zemědělci) řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%. minimálně

po dobu vázanosti realizace projektu Zahájením zemědělské činnosti poprvé se u fyzické osoby rozumí: a) žadatel není a v minulosti nebyl evidován jako zemědělský podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník (musí být evidován jako zemědělský

podnikatel nejpozději při podpisu Dohody o poskytnutí dotace), b) žadatel je evidován jako zemědělský podnikatel a datum zaevidování není starší 16 měsíců od data registrace Žádosti o dotaci. V případě žadatele ‑právnické osoby se podmínky „zahájení činnosti poprvé“ posuzují u mladého začínajícího zemědělce(zemědělců) – fyzické osoby, která řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%. Skutečnost zahájení činnosti právnické osoby bude ověřena při podpisu Dohody na fyzickou osobu, která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění více než 50 %

4) Kontrola se provádí na Žádost o dotaci (str. A1, pole č. 22. Rodné číslo a pole č 23. Datum narození). Mladý zemědělec: fyzická osoba, která:

dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let
nedosáhla ke dni podání Žádosti věku 40 let, právnická osoba, která:
je řízena mladým zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace – fyzické osoby,

mladý zemědělec (zemědělci) řídí,tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%. 5) Kontrola bodování bude provedena dotazem na odborný útvar na MZe. Žadatel musí být zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci. 6) Pokud žadatel předloží na daný záměr v daném kole dvě a více žádostí, nebude bodově zvýhodněna žádná ze žádostí. Předložením žádosti je rozuměno

již zaregistrování žádosti o dotaci. 7) Podmínky pro udělení bodů jsou uvedeny v příloze č. 16 8) Nárok na body náleží v případě, že

a) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely nebyly/nejsou chráněny jako

zemědělský půdní fond nebo b) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely byly/jsou chráněny jako zemědělský

půdní fond. Posuzuje se stav pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci a aktuální stav. Pokud z doložených příloh nebude jasně patrný způsob ochrany parcely, bude rozhodující druh pozemku (dle § 1 odstavce 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

9) Kontrola bodování se provádí dle vyplněné přílohy Podíl mladých zaměstnanců do 40 let, která je součástí Žádosti o dotaci a metodiky uvedené v příloze č. 8. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel vypočítal podíl mladých zaměstnanců chybně a posune se do nižší kategorie, projekt bude ukončen a budou následovat sankce.

10) Kontrola se provádí dle místa realizace projektu uvedeného v Žádosti o dotaci (str. A1 řádek 61. Katastrální území) a na Abecední seznam katastrálních území zařazených do zranitelných oblastí (výpis z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně kódů katastrálních území). V případě projektu, kdy je jeden z objektů mimo nitrátově zranitelnou oblast, nebudou uděleny body.

11) Kontrola bodování se provádí na nepovinnou přílohu – Potvrzení, že se projekt nachází v chráněném území podle §12 nebo §14 zákona č. 114/1992, ve znění pozdějších předpisů. Z potvrzení musí být patrné, že parcelní čísla pozemků pod budovou (které jsou předmětem projektu) se nachází v chráněném území. V případě projektu, kdy je jeden z objektů mimo chráněné území, nebudou uděleny body.

12) Kontrola bodování se provádí dle Žádosti o dotaci, popř. technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem projektu musí být novostavba hlavní skladovací jímky nebo hnojiště. V případě, že tato skutečnost nebude uvedena v projektu, body uděleny nebudou. Pokud žadatel jímku pouze rekonstruuje, body nebudou uděleny. Za hlavní skladovací jímku (nádrž) se považuje jímka, která odpovídá kapacitně minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci močůvky a hnojůvky. Pokud slouží jímka pro odpadní vody z dojírny/stáje, musí kapacitně odpovídat min tříměsíční předpokládané produkci odpadních vod. Za hlavní hnojiště se považuje hnojiště, jehož skladovací prostor odpovídá skutečné produkci za 6 měsíců. Kapacita jímky/hnojiště je vztažena k příslušné stáji/stájím. Záchytné jímky u silážních žlabů se považují za hlavní skladovací jímky pokud splňuje kapacitu min. tříměsícní předpokládané produkci silážní šťáv – body budou uděleny. Součástí projektu mohou být kromě jímky/hnojiště také další zemědělské stavby (stáje, apod.).

13) Kontrola bodování se provádí dle Žádosti o dotaci, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. V případě, že součástí projektu budou i investice nesouvisející s daným sektorem body nebudou uděleny. Předmětem projektu může být i pouze jímka, hnojiště (popř.výběh) určené výhradně pro daný sektor. V případě, že tato skutečnost nebude uvedena v projektu, body nebudou uděleny.

14) Kontrola bodování se provádí dle Žádosti o dotaci a technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Body budou uděleny i v případech, kdy předmětem projektu bude pouze jedna z uvedených kategorií prasnic. Pokud bude žadatel uplatňovat i způsobilé výdaje, které nebudou přímo souviset s budovami/stavbami/technologiemi určenými pouze pro zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu, včetně oddělení pro kance body nebudou uděleny.

15) Určení míry nezaměstnanosti se provádí na základě tabulky průměrné roční míry nezaměstnanosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností dle přílohy č. 13 těchto Pravidel. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Kontrola se provádí dle údaje uvedeného v Žádosti o dotaci (str. A1 řádek 58. Obec) a přílohy č.13 – Průměrná roční míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností za rok 2007. V případě projektu, který zasahuje do více správních obvodů je maximální míra bodování pro

projekt určena obvodem s nejnižší mírou nezaměstnanosti

záměr b) investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu

Č. kritérium možný bodový zisk
1.1 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45 % a více.1) 20
1.2 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 41 – 44 %.1) 15
1.3 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 35 – 40 %.1) 10
Požadovaná míra dotace v % 2)
Ostatní zemědělci mimo znevýhodněné oblasti Ostatní zemědělci v znevýhodněných oblastech Mladý zemědělec mimo znevýhodněné oblasti Mladý zemědělec v znevýhodněných oblastech
2.1. 25 35 35 45 15
2.2. 26 36 36 46 14
2.3. 27 37 37 47 13
2.4. 28 38 38 48 12
2.5. 29 39 39 49 11
2.6. 30 40 40 50 10
2.7. 31 41 41 51 9
2.8. 32 42 42 52 8
2.9. 33 43 43 53 7
2.10. 34 44 44 54 6
2.11. 35 45 45 55 5
2.12 36 46 46 56 4
2.13. 37 47 47 57 3
2.14. 38 48 48 58 2
2.15. 39 49 49 59 1
3.1. Žadatel je mladý začínající zemědělec. 3) 15
3.2. Žadatel je mladý zemědělec. 4) 10
4.1. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu.5) Tato podmínka musí být dodržována minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 27
4.2. Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a provozuje ekologické zemědělství minimálně na 50 % výměry obhospodařované zemědělské půdy.5) Tato podmínka musí být dodržována minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 15
5. Žadatel předložil v daném kole na daný investiční záměr pouze jednu Žádost.6) 5
6 Předmětem projektu je pouze pořízení technologie ke zpracování biomasy nebo bioplynu nebo spalování biomasy a k zajištění veškeré tepelné energie je využívána výhradně biomasa nebo bioplyn.7) 15
7. Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.8) 15
8. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu.9) 5
Č. kritérium možný bodový zisk
9. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let.10)
9.1. podíl je 15 – 20 % 1
9.2. podíl je 21 – 25 % 2
9.3. podíl je 26 – 30 % 3
9.4. podíl je 31 – 35 % 4
9.5. podíl je 36 % a více 5
10. Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti.11) 5
11. Projekt je realizován v chráněném území dle § 12 (ochrana krajinného rázu a přírodní park) nebo dle § 14 (kategorie zvláště chráněných území) zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.12) 5
12.1 Předmětem projektu je pouze skladování chmele.13) 20
12.2 Předmětem projektu je pouze chmelařství mimo skladování chmele.14) 20
12.3 Předmětem projektu je pouze pěstování okrasných rostlin. 15) 10
12.4 Předmětem projektu je pouze ovocnářství nebo zelinářství.16) 10
13. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován. 17)
13.1. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 4,5 – 5,7 % 2
13.2. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 5,8 – 7,5 % 4
13.3. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 7,6 % a více 6
14.1. Žadatel chová ke dni registrace Žádosti o dotaci a bude chovat ke dni podání Žádosti o proplacení minimálně 0,2 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy. 18) 10
14.2. Žadatel chová ke dni registrace Žádosti o dotaci a bude chovat ke dni podání Žádosti o proplacení minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy. 18) 15
15. Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě – zaslání prostřednictvím Portálu farmáře (viz Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno kk)) 5

Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru (tj. např. pouze 7.2.). V případě shodného počtu bodů více projektů rozhoduje časové hledisko (datum a čas registrování Žádosti o dotaci).

1) Kontrola bodování se provádí dle vyplněné přílohy Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby, která je součástí Žádosti o dotaci a metodiky uvedené v příloze č. 6. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel vypočítal příjmy chybně a posune se do nižší kategorie, projekt bude ukončen a budou následovat sankce. V případě že nedosahuje stanovených příjmů z prvovýroby body nebudou uděleny.

2) Základní míra dotace je v rozmezí 25 % (= 15 bodů) až 40 % (= 0 bodů) ‑(sloupec Ostatní zemědělci mimo znevýhodněné oblasti). Pokud žadatel splní definici mladého zemědělce nebo se místo realizace projektu nachází ve znevýhodněných oblastech, může žadatel požadovat vyšší míru podpory. Žadatel může žádat na nižší míru podpory než je uvedena v pravidlech (např. žadatel je ostatní zemědělec hospodařící mimo znevýhodněné oblasti a požaduje 20 % podpory. V tomto případě dostane 15 bodů). Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu (Žádost o dotaci strana A1 řádek č. 61. Katastrální území), pro mobilní investice (mobilní sušička/čistička obilovin/olejnin, mobilní dojírna) rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků situovaných ve znevýhodněných oblastech (LFA) definovaných na základě nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. Posuzuje se stav ke dni podání Žádosti o dotaci.V případě projektu, který zasahuje do více regionů je maximální míra podpory pro projekt určena regionem s nejnižší mírou podpory.

3) Kontrola bodování se provádí na Žádost o dotaci, Čestné prohlášení žadatele k zahájení zemědělské činnosti a na Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Pokud žadatel nedoložil při příjmu žádosti Čestné prohlášení žadatele k zahájení zemědělské činnosti nebude bodově zvýhodněn i kdyby v daný okamžik splňoval kritéria pro udělení bodů. Mladý začínající zemědělec: fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky:

dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let,
nedosáhla ke dni podání Žádosti věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne,
zahajuje činnost poprvé. právnická osoba, která splňuje všechny následující podmínky: -je řízena mladým začínajícím zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace – fyzické osoby, -mladý začínající zemědělec (zemědělci) řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%. minimálně

po dobu vázanosti realizace projektu Zahájením zemědělské činnosti poprvé se u fyzické osoby rozumí: a) žadatel není a v minulosti nebyl evidován jako zemědělský podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník (musí být evidován jako zemědělský

podnikatel nejpozději při podpisu Dohody o poskytnutí dotace), b) žadatel je evidován jako zemědělský podnikatel a datum zaevidování není starší 16 měsíců od data registrace Žádosti o dotaci. V případě žadatele ‑právnické osoby se podmínky „zahájení činnosti poprvé“ posuzují u mladého začínajícího zemědělce(zemědělců) – fyzické osoby, která řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%. Skutečnost zahájení činnosti právnické osoby bude ověřena při podpisu Dohody na fyzickou osobu, která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění více než 50 %

4) Kontrola se provádí na Žádost o dotaci (str. A1, pole č. 22. Rodné číslo a pole č 23. Datum narození). Mladý zemědělec: fyzická osoba, která:

dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let
nedosáhla ke dni podání Žádosti věku 40 let, právnická osoba, která:
je řízena mladým zemědělcem (zemědělci), který splňuje definici příjemce dotace – fyzické osoby,

mladý zemědělec (zemědělci) řídí,tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50%. 5) Kontrola bodování bude provedena dotazem na odborný útvar na MZe. Žadatel musí být zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci. 6) Pokud žadatel předloží na daný záměr v daném kole dvě a více žádostí, nebude bodově zvýhodněna žádná ze žádostí. Předložením žádosti je rozuměno již zaregistrování žádosti o dotaci.

7) Kontrola bodování se provádí na projekt dle závazné osnovy, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. V případě nákupu kotlů, je možné pořídit pouze kotle, ve kterých bude spalována pouze biomasa. Vyrobené teplo je spotřebováváno pouze v objektech žadatele (tj. např. skleníky). V objektu nesmí být instalovány jiné kotle. V případě nákupu peletovacích/briketovacích linek musí být vyrobené peletky/brikety spalovány v objektech žadatele sloužící k zemědělské výrobě.

8) Podmínky pro udělení bodů jsou uvedeny v příloze č. 16 9) Nárok na body náleží v případě, že a) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely nebyly/nejsou chráněny jako

zemědělský půdní fond nebo b) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely byly/jsou chráněny jako zemědělský

půdní fond. Posuzuje se stav pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci a aktuální stav. Pokud z doložených příloh nebude jasně patrný způsob ochrany parcely, bude rozhodující druh pozemku (dle § 1 odstavce 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

10) Kontrola bodování se provádí dle vyplněné přílohy Podíl mladých zaměstnanců do 40 let, která je součástí Žádosti o dotaci a metodiky uvedené v příloze č. 8. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel vypočítal podíl mladých zaměstnanců chybně a posune se do nižší kategorie, projekt bude ukončen a budou následovat sankce.

11) Kontrola se provádí dle místa realizace projektu uvedeného v Žádosti o dotaci (str. A1 řádek 61. Katastrální území) a na Abecední seznam katastrálních území zařazených do zranitelných oblastí (výpis z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně kódů katastrálních území). V případě projektu, kdy je jeden z objektů mimo nitrátově zranitelnou oblast, nebudou uděleny body.

12) Kontrola bodování se provádí na povinnou přílohu – Potvrzení, že se projekt nachází v chráněném území podle §12 nebo §14 zákona č. 114/1992, ve znění pozdějších předpisů. Z potvrzení musí být patrné, že parcelní čísla pozemků pod budovou (které jsou předmětem projektu) se nachází v chráněném území. V případě projektu, kdy je jeden z objektů mimo chráněné území, nebudou uděleny body.

13) Kontrola bodování se provádí dle Žádosti o dotaci, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem projektu musí být pouze stavby (sklady) pro skladování chmele. V případě, že součástí projektu budou i investice nesouvisející se skladováním chmele body nebudou uděleny

14) Kontrola bodování se provádí dle Žádosti o dotaci, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem projektu musí být chmelařství (kromě skladování chmele). V případě, že součástí projektu budou i investice nesouvisející s daným sektorem body nebudou uděleny.

15) Kontrola bodování se provádí dle Žádosti o dotaci, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem projektu musí být pouze stavby sloužící k pěstování okrasných rostlin. V případě, že součástí projektu budou i investice nesouvisející s pěstováním okrasných rostlin body nebudou uděleny.

16) Kontrola bodování se provádí dle Žádosti o dotaci, popř.technickou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení. Předmětem projektu musí být pouze stavby (sklady) pro ovocnářství a zelinářství. Součástí projektu také nesmí být investice související s prodejem a distribucí produkce. V případě, že součástí projektu budou i investice nesouvisející s ovocnářstvím a zelinářstvím body nebudou uděleny.

17) Určení míry nezaměstnanosti se provádí na základě tabulky průměrné roční míry nezaměstnanosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností dle přílohy č. 13 těchto Pravidel. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Kontrola se provádí dle údaje uvedeného v Žádosti o dotaci (str. A1 řádek 58. Obec) a přílohy č.13 – Průměrná roční míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností za rok 2007. V případě projektu, který zasahuje do více správních obvodů je maximální míra bodování pro projekt určena obvodem s nejnižší mírou nezaměstnanosti

18) Rozhoduje stav uvedený v registru IRZ a stav chovaných koní a LPIS ke dni registrace Žádosti o dotaci a ke dni předložení Žádosti o proplacení, přičemž se posuzuje poměr zvířat evidovaných na žadatele v IZR a stav chovaných koní ku celkové výměře zemědělské půdy, kterou dle LPIS žadatel obhospodařuje (má v užívání). Stav hospodářských zvířat i celková výměra obhospodařované zemědělské půdy se mezi termínem registrace Žádosti o dotaci a termínem předložení Žádosti o proplacení může měnit, ale poměr VDJ na 1 ha se ke dni podání Žádosti o proplacení může snížit maximálně o 10 % (včetně). Podmínka se považuje za splněnou rovněž pokud došlo mezi termínem registrace Žádosti o dotaci a termínem předložení Žádosti o proplacení k ponížení VDJ v důsledku hromadné nákazy zvířat, kterou žadatel doloží potvrzením příslušné Krajské veterinární správy.

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
Skot ve věku nad 24 měsíců 1,00
Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,60
Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,20
Ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15
Kozy ve věku nad 12 měsíců 0,15
Koně ve věku nad 6 měsíců 1,00
Koně ve věku do 6 měsíců 0,40

Nápočet VDJ: Do nápočtu VDJ pro potřeby platby budou zahrnuta pouze zvířata bez příznaku ke dni zaregistrování žádosti o dotaci. Význam příznaků v„souhrnném stavu živých zvířat“ na stávajícím hospodářství (tj. vztaženo k hospodářství, pro které je vydán): a) „ * “ označuje zvířata, u kterých byl nahlášen odsun z předchozího hospodářství, avšak stávající hospodářství dosud přísun tohoto zvířete neohlásilo; b) „ x “ označuje zvířata, u kterých byl stávajícím hospodářstvím nahlášen odsun, avšak následné hospodářství přísun tohoto zvířete dosud neohlásilo; c) „ + “ označuje zvířata, u kterých nebyl stávajícím hospodářstvím nahlášen odsun, avšak následné hospodářství přísun tohoto zvířete již ohlásilo; d) „ #“ označuje zvířata, u kterých byl nahlášen přísun na stávající hospodářství, avšak předchozí hospodářství dosud odsun to zvířete neohlásilo.

Pro určení stáří zvířat (včetně koní) je rozhodující věk ke dni registrace žádosti o dotaci. U zvířat, která nemají v ústřední evidenci zaznamenáno datum narození, se pro účely stanovení věku použije datum zaevidování do ústřední evidence. Ovce a kozy mající v ústřední evidenci zaznamenaný porod se považují pro účely „počtu VDJ“ za starší jednoho roku.

zvířata neuvedená v tabulce (drůbež, prasata, apod) se nezapočítávají

podopatření i.1.1.2. spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

Č. kritérium možný bodový zisk
1.1 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45 % a více.1) 20
1.2 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 41 – 44 %.1) 15
1.3 Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 35 – 40 %.1) 10
2. Požadovaná míra dotace v %
2.1. 25 15
2.2. 26 14
2.3. 27 13
2.4. 28 12
2.5. 29 11
2.6. 30 10
2.7. 31 9
2.8. 32 8
2.9. 33 7
2.10. 34 6
2.11. 35 5
2.12 36 4
2.13. 37 3
2.14. 38 2
2.15. 39 1
3. Žadatel předložil v daném kole na daný investiční záměr pouze jednu Žádost.2) 5
4. Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby.3) 15
Č. kritérium možný bodový zisk
5. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo v souvislosti s projektem k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu.4) 5
6. Zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let.5)
6.1. Podíl je 15 – 20% 1
6.2. Podíl je 21 – 25% 2
6.3. Podíl je 26 – 30% 3
6.4. Podíl je 31 – 35% 4
6.5. Podíl je 36% a více 5
7. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován.6)
7.1. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 4,5 – 5,7 % 2
7.2. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 5,8 – 7,5 % 4
7.3. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován je 7,6 % a více 6
8. Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 0 ‑ 38
9. Žádost o dotaci zaslána v elektronické podobě – zaslání prostřednictvím Portálu farmáře (viz Část A – obecné podmínky Pravidel, kapitola 1, písmeno kk)) 5

Pokud je u bodovacího kritéria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru (tj. např. pouze 7.2.). V případě shodného počtu bodů více projektů rozhoduje časové hledisko (datum a čas registrování Žádosti o dotaci).

1) Kontrola bodování se provádí dle vyplněné přílohy Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby, která je součástí Žádosti o dotaci a metodiky uvedené v příloze č. 6. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel vypočítal příjmy chybně a posune se do nižší kategorie, projekt bude ukončen a budou následovat sankce. V případě že nedosahuje stanovených příjmů z prvovýroby body nebudou uděleny.

2) Pokud žadatel předloží na daný záměr v daném kole dvě a více žádostí, nebude bodově zvýhodněna žádná ze žádostí. Předložením žádosti je rozuměno

již zaregistrování žádosti o dotaci. 3) Podmínky pro udělení bodů jsou uvedeny v příloze č. 15 4) Nárok na body náleží v případě, že

a) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely nebyly/nejsou chráněny jako zemědělský

půdní fond nebo b) v době před pěti lety a zároveň v současné době (tj. v roce zaregistrování Žádosti o dotaci) pozemky/parcely byly/jsou chráněny jako zemědělský

půdní fond. Posuzuje se stav pět let před zaregistrováním Žádosti o dotaci a aktuální stav. Pokud z doložených příloh nebude jasně patrný způsob ochrany parcely, bude rozhodující druh pozemku (dle § 1 odstavce 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů).

5) Kontrola bodování se provádí dle vyplněné přílohy Podíl mladých zaměstnanců do 40 let předložené při podání Žádosti o dotaci a metodiky uvedené v příloze č. 8. Splnění preferenčního kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Pokud se při kontrole zjistí, že žadatel vypočítal podíl mladých zaměstnanců chybně a posune se do nižší kategorie, projekt bude ukončen a budou následovat sankce.

6) Určení míry nezaměstnanosti se provádí na základě tabulky průměrné roční míry nezaměstnanosti ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností dle přílohy č. 13 těchto Pravidel. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Kontrola se provádí dle údaje uvedeného v Žádosti o dotaci (str. A1 řádek 58. Obec) a přílohy č.13 – Průměrná roční míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností za rok 2007. V případě projektu, který zasahuje do více správních obvodů je maximální míra bodování pro projekt určena obvodem s nejnižší mírou nezaměstnanosti

příloha Č. 4

Číselník způsobilých výdajů podopatření i.1.1.1 modernizace zemědělských podniků záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě

kód popis způsobilého výdaje zařazení do limitů
001 Stáje pro krávy, jalovice, býky a telata Příloha 5 Pravidel ‑ limit 1) až 3)
002 Boudy pro telata Příloha 5 Pravidel ‑ limit 4)
003 Plemenní býci v produkci (individuální ustájení) Příloha 5 Pravidel ‑ limit 5)
004 Pastevní areály včetně doprovodných staveb Příloha 5 Pravidel ‑ limit 6)
005 Stáje pro prasnice, odchov selat, výkrm prasat Příloha 5 Pravidel ‑ limit 7) až 9)
006 Plemenní kanci Příloha 5 Pravidel ‑ limit 10)
007 Stáje pro ovce a kozy Příloha 5 Pravidel ‑ limit 11)
008 Stáje pro koně Příloha 5 Pravidel ‑ limit 12)
009 Dojírny pro krávy, ovce, kozy Příloha 5 Pravidel ‑ limit 13) až 14)
010 Haly pro chov drůbeže Příloha 5 Pravidel ‑ limit 15)
011 Jímky na kejdu Příloha 5 Pravidel ‑ limit 16)
012 Hnojiště Příloha 5 Pravidel ‑ limit 17)
013 Stavby pro skladování krmiv a steliv Příloha 5 Pravidel ‑ limit 18) až 21)
014 Chov včel Příloha 5 Pravidel ‑ limit 22) až 24)
015 Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny Příloha 5 Pravidel ‑ limit 25)
016 Projektová dokumentace Dle kapitoly 5. Specifické části Pravidel
017 Technická dokumentace Dle kapitoly 5. Specifické části Pravidel
018 Nákup nemovitosti Dle kapitoly 5. Specifické části Pravidel

záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. podopatření i.1.1.2 spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

kód popis způsobilého výdaje zařazení do limitů
001 Sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin Příloha 5 Pravidel ‑ limit 26)
002 Sklady pro ovoce, zeleninu a školkařské výpěstky Příloha 5 Pravidel ‑ limit 27)
003 Sklady pro chmel Příloha 5 Pravidel ‑ limit 28)
004 Zpracování biomasy a bioplynu Příloha 5 Pravidel ‑ limit 29)
005 Nosné konstrukce trvalých kultur Příloha 5 Pravidel ‑ limit 30)
006 Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny Příloha 5 Pravidel ‑ limit 31) až 33)
007 Další zahradnické stavby Příloha 5 Pravidel ‑ limit 34)
008 Ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny Příloha 5 Pravidel ‑ limit 35)
009 Projektová dokumentace Dle kapitoly 5 Specifické části Pravidel
010 Technická dokumentace Dle kapitoly 5 Specifické části Pravidel
011 Nákup nemovitosti Dle kapitoly 5. Specifické části Pravidel
kód popis způsobilého výdaje
001 Spolupráce na vývoji a aplikaci nových postupů a technologií v oblasti využití bioplynu pro účely zemědělské výroby
002 Investice do nových zemědělských postupů a technologií v oblasti využití bioplynu pro účely zemědělské výroby
003 Projektová dokumentace
004 Technická dokumentace

závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů

Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu stavebních prací k datu podpisu smlouvy s dodavatelem.

maximální způsobilé výdaje pro podopatření i.1.1.1 modernizace zemědělských podniků

způsobilý výdaj limit
Projektová dokumentace 20 000 Kč
Technická dokumentace 80 000 Kč
Nákup nemovitosti 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt

záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu. 1) stáje pro krávy:

stelivové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo
Kapacita stáje do 150 ks Kapacita stáje nad 150 ks
Stavební náklady 31 900, 25 300,‑
Technologie (ustájení, napájení, větrání,fixační boxy a klece) 8 250, 7 700,
celkem 40 150, 33 000,
kejdové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo
Kapacita stáje do 150 ks Kapacita stáje nad 150 ks
Stavební náklady 31 900, 24 750,‑
Technologie (ustájení, napájení, větrání, fixační boxy a klece) 8 250, 7 700,‑
Technologie odklizu kejdy (matrace + lopaty, nebo rošty) 4 950, 4 950,
celkem 45 100, 37 400,

2) stáje pro jalovice v boxových ložích nad 6 měsíců věku: 3) stáje pro telata, jalovice a býky:

náklady v Kč/ustajovací místo
Stelivové ustájení Kejdové ustájení
Stavební náklady 22 000, 22 000,‑
Technologie (ustájení, napájení, větrání,fixační boxy a klece) 6 600, 6 600,‑
Technologie odklizu kejdy 3 300,
celkem 28 600, 31 900,
stelivové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo
Věk do 15 měsíců Věk nad 15 měsíců
Stavební náklady 10 450, 13 750,‑
Technologie (ustájení, napájení, fixační boxy a klece) 4 400, 5 500,
celkem 14 850, 19 250,
kejdové ustájení náklady v Kč/ustajovací místo
Věk do 15 měsíců Věk nad 15 měsíců
Stavební náklady 10 450, 13 200,‑
Technologie (ustájení, napájení, větrání,fixační boxy a klece) 4 400, 5 500,‑
Technologie odklizu kejdy (matrace + lopaty, nebo rošty) 3 300, 3 300,
celkem 18 150, 22 000,

4) Boudy pro telata

Náklady v Kč/ks
Celkem 8000,

5) plemenní býci v produkci (individuální ustájení):

náklady v Kč/ustajovací
místo
Stavební náklady 110 000,‑
Technologie 110 000,
celkem 220 000,

6) pastevní areály včetně doprovodných staveb:

oplocení pastvin náklady v Kč na bm
Náklady na běžný metr oplocené pastviny 45,- kč/bm
doprovodné stavby náklady v Kč/m2
Náklady na m2 1000,- kč /m2

7) stáje pro prasnice:

náklady v Kč/ustajovací místo
Prasnice v porodních kotcích Prasnice a prasničky jalové a březí v individuálních, nebo skupinových kotcích
Stavební náklady 22 000, 16 500,‑
Technologie ustájení a napájení 18 700, 4 400,‑
Technologie krmení 6 600, 4 400,‑
Technologie větrání a topení 6 600, 2 200,‑
Technologie odklizu kejdy – rošty 9 900, 1 100,
celkem 63 800, 28 600,

8) stáje pro odchov selat 7-30 kg:

náklady v Kč/ustajovací místo
Stavební náklady 1 320,‑
Technologie ustájení a napájení 550,‑
Technologie krmení 660,‑
Technologie větrání a topení 990,‑
Technologie odklizu kejdy – rošty 440,
celkem 3 960,

9) stáje pro výkrm prasat 30-115 kg:

náklady v Kč/ustajovací místo
Stavební náklady 3 850,‑
Technologie ustájení a napájení 1 210,‑
Technologie krmení 1 210,‑
Technologie větrání a topení 1 210,‑
Technologie odklizu kejdy – rošty 550,
celkem 8 030,

10) plemenní kanci:

náklady v Kč/ustajovací místo
Stavební náklady 33 000,‑
Technologie ustájení a napájení 16 500,‑
Technologie krmení 6 600,‑
Technologie větrání a topení 6 600,‑
Technologie odklizu kejdy – rošty 2 200,
celkem 64 900,

11) stáje pro ovce a kozy:

náklady v Kč/ustajovací místo
Stavební náklady 5 500,‑
Technologie (ustájení,napájení,větrání, fixační boxy a klece) 4 400,
celkem 9 900,

12) stáje pro koně: 13) dojírny pro krávy:

náklady v Kč/ustajovací
místo
Stavební náklady 33 000,‑
Technologie 38 500,
celkem 71 500,
dojírny tandemové, rybinové, paralelní a kruhové do 6 dojících míst náklady v Kč/místo v dojírně
Stavební náklady 170 000,‑
Základní verze dojírny 170 500,
Měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita 77 000,
celkem 417 500,
dojírny tandemové, rybinové, paralelní a kruhové nad 6 dojících míst náklady v Kč/místo v dojírně
Stavební náklady 130 000,‑
Základní verze dojírny 170 500,
Měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita 77 000,
celkem 377 500,
dojící robot náklady v Kč/dojnici
celkem 35 000,
chlazení mléka náklady v Kč/l kapacity chlazení
celkem 132,

14) dojírny pro ovce a kozy:

náklady v Kč/místo v dojírně
Stavební náklady 37 500,‑
Technologie 112 500,
celkem 150 000,

15) haly pro chov drůbeže:

náklady v Kč/ustajovací místo
Hala pro chov nosnic 715,‑
Hala pro odchov drůbeže 550,‑
Hala pro výkrm drůbeže 440,‑
Hala pro výkrm krůt 1 100,‑
Hala pro rozmnožovací chov krůt 1155,‑
Hala pro chov ostatních druhů drůbeže 550,‑
Hala pro rozmnožovací chov ostatních druhů drůbeže 770,
třídění vajec náklady v Kč na 1 vytříděné vejce za hodinu
celkem 220,
předlíhně, dolíhně náklady v Kč/jedno vejce (max. jednorázovou kapacitu)
Kur domácí Ostatní
Stavební náklady 2,2 275
Technologie předlíhně, dolíhně 2,75 4,95
Ostatní ( klimatizace, třídění a počítání kuřat, mytí a dezinfekce vajec a technologií, vakcinace, balení kuřat a odstranění líhařského odpadu) 2,2 2,75
celkem 7,15 10,45

16) jímky na kejdu:

náklady v Kč/m3
Kapacita do 1 000 m3 Kapacita nad 1 000 m3
Stavební náklady 2 310, 1 760,‑
Technologie 880, 660,
celkem 3 190, 2 420,

17) hnojiště:

náklady v Kč/m3
Kapacita do 3 000 m3 Kapacita nad 3 000 m3
celkem 2 090, 1 650,

18) silážní a senážní žlaby:

náklady v Kč/m3
Kapacita do 3 000 m3 Kapacita nad 3 000 m3
celkem 2 090, 1 650,

19) zpevněné plochy určené na skladování siláže, senáže ve vacích

náklady v Kč/m2
Celkem 1 400,- kč /m2

20) stavby na skladování sena, slámy

náklady v Kč/m3
Kapacita do 1 000 m3 Kapacita nad 1 000 m3
celkem 1 640, 1 320,

21) stavby na skladování balíkované senáže, siláže 22) trvalé stanoviště včelstev

náklady v Kč/m3
Kapacita do 1 000 m3 Kapacita nad 1 000 m3
celkem 1500, 1200,
náklady v Kč /na stanoviště pro 1 včelstvo
Stavební náklady 1 000,‑
Technologie (úly) 2 500,
celkem 3 500,

23) haly a zázemí pro zajištění chovu včel

náklady v Kč /m2
Kapacita do 150 včelstev Kapacita nad 150 včelstev
Haly na získávání a zpracování včelích produktů, 3 000, 2 700,‑
Haly pro skladování 1 600, 1 200,
celkem 4 600, 3 900,

24) technologie pro získávání a zpracování včelích produktů

Náklady v Kč/ technologie pro1 včelstvo
Kapacita do 150 včelstev Kapacita nad 150 včelstev
Technologie – linka pro zpracování včelích produktů 2 500, 1 900,

25) ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny:

Ostatní zemědělské stavby (jinde neuvedeny) náklady v Kč na m²
celkem 2 750,

záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu. 26) sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin:

Sila / horizontální haly náklady v Kč na m³ skladovací kapacity
Jednotková kapacita sila* do 2000m³ Jednotková kapacita sila* od 2000 do 3800m³ Jednotková kapacita sila* nad 3800m³
Skladovací silo/hala 2 024, 1 980, 1 650,‑
Základová deska 1 056, 330, 220,
celkem 3 080, 2 310, 1 870,

* pro soustavu sil se limit stanoví pro každé jednotlivé silo zvlášť

Čištění náklady v Kč na t.h¹ při předčištění
čistící linky do 20 t/h čistící linky od 20 do 40 t/h čistící linky od 40 do 60 t/h čistící linky nad 60 t/h
Čistící stroj 33 880, 27 500, 21 890, 16 500,‑
Dopravní cesty 9 900, 7 370, 5 500, 3 300,
celkem 43 780, 34 870, 27 390, 19 800,
Sušení náklady v Kč na tepelný výkon v kW
do 1000 kW od1000 do 2000 kW od 2000 do 5000 kW nad 5000 kW
Sušárna 2 200, 1 980, 1 650, 1 320,‑
Dopravní cesty 440, 198, 82,5, 66,
celkem 2 640, 2 178, 1 732,5, 1 386,
dopravní cesty, příjmový koš náklady v Kč na m³ skladovací kapacity
Jednotková kapacita sila do 2000m³ Jednotková kapacita sila od 2000 do 3800m³ Jednotková kapacita sila nad 3800m³
celkem 550, 165, 110,
Manipulační (expediční) zásobníky Náklady v Kč na m³
do 80m³ 6 600,
nad 80m3 2 800,-
Systémy a vybavení pro zjišťování a hodnocení kvalitativních parametrů obilovin a olejnin Způsobilé výdaje v Kč
celkem maximálně do výše 33 000,

27) sklady pro ovoce, zeleninu a školkařské výpěstky:

Sklady náklady v Kč na m³ skladovací kapacity
Stavební náklady 11 550,‑
Technologie ‑ včetně zařízení pro přípravu na skladování, expedici a technologií na zpracování odpadu 803,‑
Technologie skladování – zařízení pro úpravu řízené atmosféry, teploty, vzdušné vlhkosti a proudění vzduchu 660,‑
Celkem 13 013,

28) sklady pro chmel:

Sklady náklady v Kč na m³ kapacity
celkem 66 000,-
Sklizňové technologie náklady v Kč na m² zastavěné plochy technologie
Česací technologie na chmel (stacionární) 74 800,‑
Sušící technologie na chmel 41 800,‑
Hranolové lisy na chmel 28 600,

29) zpracování biomasy a bioplynu 30) nosné konstrukce trvalých kultur:

Kotelny a výtopny na biomasu náklady v Kč na jednotku výkonu v kW
Výstavba kotelny o instalovaném výkonu do 100 kW 22 000,-
Výstavba kotelny, výtopny a teplárny o instalovaném výkonu nad 100 kW 13 200,-
Peletovací a briketovací linky náklady v Kč na jednotku
Výstavba zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 22 mil. kč/ (tuna/hod)
Zpracování bioplynu Bez limitu
Výstavba zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie
a tepla (kogenerační jednotky)
Nosné konstrukce náklady v Kč na ha
celkem 660 000,

31) skleníky:

náklady v Kč na m²
celkem 6 000,

32) fóliovníky:

náklady v Kč na m²
celkem 4 000,

33) kontejnerovny:

náklady v Kč na m²
celkem 3 000,

34) další zahradnické stavby:

náklady v Kč na m²
celkem 2 500,

35) ostatní zem. stavby (objekty) jinde neuvedeny:

Ostatní zemědělské stavby (jinde neuvedeny) náklady v Kč na m²
celkem 2 750,

metodika pro stanovení maximálních způsobilých výdajů - limitů

1. obecné zásady

do limitů se nezapočítávají následující způsobilé výdaje:

- náklady na projekt a technickou dokumentaci

-nákup nemovitosti. Hospodářská zvířata, která budou ustájena (chována) v podpořených stavbách nemusí být ve vlastnictví žadatele. Rostlinné produkty, které budou skladovány v podpořených stavbách nemusí být ve vlastnictví žadatele.

2. pojmy, specifické zásady

komplexní rekonstrukce nebo novostavba – projekt, u kterého jsou čerpány všechny dílčí limity. V případě komplexní rekonstrukce/novostavby se potom neposuzují jednotlivé dílčí limity, ale pouze limit celkový (tj. jednotlivé dílčí limity mohou být překročeny).

kapacita stáje/haly (počet ustajovacích míst pro výpočet limitů) – je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – průvodní a souhrnné technické zprávě.

Ověření kapacity stáje/haly (orientační) ‑pokud jsou v dokumentaci zjevné nesrovnalosti (zejména neobvykle vysoký počet kusů), lze počet kusů orientačně zkontrolovat dle stavební dokumentace a Vyhlášky 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.

stáje pro skot/prasata/ovce/kozy – do limitu pro ustájení jsou zahrnuty také pevné výběhy navazující na stáj a přeháněcí uličky. Cílem projektu nemůže být pouze přeháněcí ulička nebo nezbytné zázemí stavby.

kapacita dojírny (počet míst v dojírně pro výpočet limitů) ‑je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – průvodní a souhrnné technické zprávě a vychází z počtu dojících míst (např. 2x4, 2x5 apod.).

dojící robot (počet kusů pro výpočet limitů):

 1. Nejedná se o rozšiřující investici – stanovuje se podle počtu dojných krav na předmětné farmě (ne v celém podniku) ve vlastnictví žadatele ke dni podání Žádosti o dotaci. Pokud žadatel pořizuje dojírnu na stávající stav dojnic, musí mít vykázaný stav v evidenci. Počet dojných krav musí být při podání Žádosti o proplacení a dále po celou dobu závazné lhůty minimálně stejný jako při podání Žádosti o dotaci.
 2. Jedná se o rozšiřující investici – stanovuje se podle předpokládaného počtu dojných krav na předmětné farmě (ne v celém podniku) ve vlastnictví žadatele ke dni podání Žádosti o proplacení. Plánovaný stav musí souhlasit s informace uvedenými v Projektu (popř. technické dokumentaci). Konečný stav bude uveden ve specifické části Dohody a žadatel ho musí mít v evidenci nejpozději od data podání Žádosti o proplacení a dále nejméně po celou dobu závazné lhůty (kontrola na registr zvířat, stájový deník, apod.). Pokud nebude předpokládaný stav splněn, bude výše způsobilých výdajů snížena s ohledem na skutečnost.

pastevní areály – Správnost výměry bude ověřena při kontrole na místě. V případě, že se stavba, která je předmětem projektu, rozkládá na celé ploše půdního bloku, proběhne kontrola dle LPIS. V případě, že se stavba, která je předmětem projektu, nerozkládá na celém půdním bloku, bude provedena kontrola pomocí přístrojů GPS.

kapacita jímky (počet m3 pro výpočet limitů) -je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – průvodní a souhrnné technické zprávě. Pokud je uvedena užitná kapacita (užitný objem) a zároveň celková kapacita, je pro posouzení maximálních limitů rozhodující užitná kapacita. Přečerpávací (čerpací) jímka se posuzuje zvlášť (tj. také musí splnit limity). Pokud dosáhne kapacita jímky přesně 1000 m3 použije se vyšší sazba.

kapacita hnojiště (počet m3 pro výpočet limitů) - je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci – průvodní a souhrnné technické zprávě. Pro posouzení maximálních limitů je rozhodující součet objemu hnojiště a zvýšení objemu nakupením hnoje (pokud je u dotčeného hnojiště možné). Pokud dosáhne kapacita hnojiště přesně 3000 m3 použije se vyšší sazba.

kapacita silážního/senážního žlabu – je uvedena ve stavebním povolení/ohlášení stavby nebo v projektové dokumentaci

průvodní a souhrnné technické zprávě. Pokud dosáhne kapacita žlabu přesně 3000 m3 použije se vyšší sazba.

jímka na hnojůvku/silážní šťávy, separační jímka, monitorovací jímka (jako nezbytná součást hnojiště/silážního žlabu) – použije se limit pro jímky na kejdu.

Výše uvedené stavby (hnojiště, jímky, silážní/senážní žlaby) musí po výstavbě popřípadě rekonstrukci splňovat následující právní předpisy : Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Zákon č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. O stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv. Výstavba či rekonstrukce pece na spalování kadáverů musí probíhat v souladu se zákonem 166/1999 Sb., o veterinární péči.

sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin – limit ‑skladovací sila/haly zahrnuje sestavu sil včetně ocelových konstrukcí, montáže, elektroinstalace, měření a regulace. Pro posouzení maximálních limitů je rozhodující celková kapacita sila. Pokud je uvedena užitná kapacita (užitný objem) a zároveň celková kapacita, je pro posouzení maximálních limitů rozhodující užitná kapacita. Pokud je v technické dokumentaci uvedená skladovací kapacita v tunách, je nutné skladovací kapacitu přepočítat na m³.

technologie čištění a sušení – v případě, že je kromě čistící nebo sušící linky rekonstruována (stavěna) stavba, ve které jsou tyto technologie umístěny, použijí se pro rekonstrukci/výstavbu této stavby limity pro čištění nebo sušení. V případě rekonstrukce (novostavby) prachové komory, se použijí limity pro sila a horizontální haly.

zpracování biomasy – bude podpořen pouze nákup kotelen (výtopen) na spalování biomasy a peletovací (briketovací) linky, které slouží pro vlastní potřeby podniku. Teplo z kotelen může být použito pouze ve vlastním areálu podniku, tj. například k vytápění skleníků, sušení obilovin a olejnin, vytápění chovatelských zařízení, apod. Teplo nesmí být prodáváno jiným subjektům.

zpracováni bioplynu -bez limitu

nosné konstrukce trvalých kultur – do limitu jsou započítány veškeré nezbytné stavební výdaje. Správnost výměry bude ověřena při kontrole na místě. V případě, že se stavba, která je předmětem projektu, rozkládá na celé ploše půdního bloku, proběhne kontrola dle LPIS. V případě, že se stavba, která je předmětem projektu, nerozkládá na celém půdním bloku, bude provedena kontrola pomocí přístrojů GPS.

nezbytné zázemí stavby (manipulační plochy, související technické a sociální zázemí) ‑Technickým zázemím se rozumí především velíny a technické místnosti pro obsluhu technologických linek. Sociálním zázemím se rozumí šatny a sprchy pro zaměstnance, které jsou součástí stájí (hal) a skladů. Nezbytné zázemí stavby je součástí limitu stavbu, již je součástí. Cílem projektu nemůže být pouze nezbytné zázemí stavby.

zemědělské stavby (objekty), které nemají vlastní limit – bude použit univerzální limit 2750,‑Kč na m2 zastavěné plochy.

3. Členění jednotlivých výdajů dle kritéria způsobilosti

Při zařazování jednotlivých položek do způsobilých a nezpůsobilých výdajů je nutné postupovat podle pravidel PRV.

způsobilé výdaje – jsou uvedeny v příloze č. 4 Číselník způsobilých výdajů. Pro záměry a) a b) jsou v této příloze taxativně stanoveny konkrétní kódy (a zařazení jednotlivých kódů do limitů), které jsou způsobilými výdaji.

nezpůsobilé výdaje – nezpůsobilými výdaji jsou položky, které nejsou uvedeny v příloze č. 4 Číselník způsobilých výdajů

a následující položky:

-nákup mobilních zemědělských strojů

-osobní a užitkové automobily a stroje nesloužící pro zemědělskou prvovýrobu

-komunikace, odstavné či parkovací plochy

-sadové úpravy

-administrativní a správní budovy a jejich vybavení

-mostní váhy

-inženýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb)

-studny (včetně průzkumných vrtů)

-technologické a stavební investice, které bezprostředně nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských

produktů

-technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů

-investice do technologií pro chov včel v hodnotě nižší než 200 tis. Kč

-bezpečnostní a kamerové systémy

Do částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nelze zahrnout: -veškeré investiční výdaje přesahující maximální hranici stanovenou pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat a staveb podle této přílohy -veškeré investiční výdaje pro jednotlivé položky rozpočtu přesahující aktuální ceny uvedené v Katalogu cen stavebních prací (firma RTS a.s.)k datu podpisu smlouvy s dodavatelem stavby.

příloha Č. 6

formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele vedoucí účetnictví

Název žadatele: IČ:

1. specifikace výnosů z výkazu zisků a ztrát:

Přehled výnosů ze zemědělské prvovýroby za poslední účetně uzavřené období, tj. rok……

sÚ (žadatel vyplní řádek) aÚ (žadatel vyplní řádek) název obrat md (tis. kč) obrat dal (tis. kč)
tržby za vlastní výrobky
Tržby za výrobky rostlinné výroby
Tržby za výrobky živočišné výroby
Tržby za výrobky pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)
Ostatní tržby ze zemědělské prvovýroby (specifikovat)
změna stavu výrobků
Produkce rostlinné výroby
Produkce živočišné výroby
Produkce pomocné výroby
Prodej rostlinné výroby
Prodej živočišné výroby
Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)
Spotřeba vlastních osiv a sadby
Spotřeba vlastních hnojiv
Spotřeba vlastních krmiv a steliv
Manka a škody vlastních výrobků do normy u polních plodin
změna stavu zvířat
Příchovky zvířat
Přírůstky zvířat
Prodej zvířat
Úhyny zvířat
Manka a škody do normy u zvířat
Výdej zvířat na reprezentaci, reklamu a dary
aktivace
Aktivace materiálu a zboží rostlinné výroby
Aktivace materiálu a zboží živočišné výroby
ostatní provozní výnosy
sÚ (žadatel vyplní řádek) aÚ (žadatel vyplní řádek) název obrat md (tis. kč) obrat dal (tis. kč)
Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události v případě že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
Dotace ze státního rozpočtu (na provoz podniku)
ostatní mimořádné výnosy
Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události v případě že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku (pouze prodej základního stáda)
zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného investičního majetku (pouze prodej základního stáda)
celkem
Specifikace celkových příjmů/výnosů (tis. Kč)
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6)
Příjmy/výnosy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
příjmy/výnosy celkem2)

Výpočet podílu příjmů/ výnosů ze zemědělské prvovýroby

Ř. Specifikace výnosů v tis. Kč2
1 výnosy ze zemědělské prvovýroby celkem2) (celkem obrat Dal – celkem obrat MD)
2 příjmy z provozu bioplynové stanice
3 rozdíl výnosů (příjmů) = výnosy celkem2) – příjmy z provozu bioplynové stanice

1) zemědělská prvovýroba zahrnuje: -rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků,

-živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy,

-prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování vlastního masa, mléka apod.), -výrobu školkařských výpěstků, -produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,

zemědělská prvovýroba nezahrnuje:

-výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin, -prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce, -poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, -hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních

porostů, -chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše,

-chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt zvěře a odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy zvířat pro laboratorní účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi (včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata, lovná zvěř a zoologická zvířata,

2) žadatel, který vede účetnictví, uvede výnosy celkem za účtovou třídu 6 – Výnosy,

Žadatel uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel uvede hrubý příjem)

V…………………………….dne……………………… ………………………………………………………….. Podpis žadatele (statutárního orgánu)1

1 Podpis úředně ověřený v případě, že žadatel / statutární orgán nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF. 2 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa

formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele, který vede daňovou evidenci

Název žadatele: IČ:

1.specifikace příjmů z výkazu příjmů a výdajů:

Příjmy za poslední účetně uzavřené období, tj. rok……

Specifikace příjmů ze zemědělské prvovýroby (tis. Kč)
prodej výrobků Prodej vlastních výrobků rostlinné výroby
Prodej vlastních výrobků živočišné výroby
Prodej výrobků pomocné výroby (seno, sláma, senáž aj.)
další příjmy Náhrada pojišťovny v důsledku pojistné události na polních plodinách a zvířatech
Příjmy z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku po odečtu jejich zůstatkové ceny (pouze prodej základního stáda)
Způsobilé příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu.
Ostatní příjmy ze zemědělství (nutno žadatelem specifikovat)
příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem1)
Specifikace celkových příjmů (tis. Kč)
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6)
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
příjmy celkem2)
ř. Přehled příjmů v tis. Kč1
1 příjmy ze zemědělské prvovýroby celkem2) (v tis. kč)
2 příjmy z provozu bioplynové stanice
3 rozdíl příjmů = příjmy celkem (v tis. kč) 2 - příjmy z provozu bioplynové stanice (řádek 2)
Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby

1) zemědělská prvovýroba zahrnuje: -rostlinnou výrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých popř. provozovanou i bez pozemků,

-živočišnou výrobu, tj. chov hospodářských a jiných zvířat a živočichů za účelem výroby potravin pro lidskou výživu, surovin pro další využití či zpracování, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, s výjimkou chovu koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy,

-prodej, úpravu a zpracování pouze vlastní produkce ze zemědělské výroby (zpracování vlastního masa, mléka apod.), -výrobu školkařských výpěstků, -produkci chovných a plemenných zvířat a jejich genetického potenciálu,

zemědělská prvovýroba nezahrnuje:

-výrobu osiv a sadby a genetického materiálu rostlin, -prodej, úpravu a zpracování surovin, které nepocházejí z vlastní zemědělské produkce, -poskytování příležitostných prací nebo výkonů, při nichž se využívají prostředky nebo zařízení sloužící vlastní zemědělské výrobě, -hospodaření na lesních pozemcích vlastních nebo pronajatých v souladu s lesním hospodářským plánem, tj. obnova, ochrana, výchova a těžba lesních

porostů, -chov ryb, rybolov a pěstování rostlin na vlastní nebo pronajaté vodní ploše, -chov laboratorních, domácích a zoologických zvířat, dále krmení, lov a odchyt zvěře a odchov divokých zvířat. Do těchto skupin patří např. různé druhy

zvířat pro laboratorní účely, dále akvarijní a terarijní živočichové, domácí a okrasné ptactvo, psi (včetně plemen ovčáckých, služebních a loveckých) a ostatní tržní domácí zvířata, lovná zvěř a zoologická zvířata,

2) žadatel, který vede daňovou evidenci, uvede příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6) a příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel uvádí příjmy před zdaněním (tzn. v případě závislé činnosti žadatel uvede hrubý příjem)

V…………………………….dne……………………… ………………………………………………………….. Podpis žadatele (statutárního orgánu)2

1 Zaokrouhleno na dvě desetinná místa 2 Podpis úředně ověřený v případě, že žadatel / statutární orgán nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF.

příloha Č. 7 podíl mladých zaměstnanců do 40 let

Název žadatele: IČ:

zaměstnanci do 40 let:

jméno zaměstnance datum narození 1 za sledované období zaměstnán
od do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
.
1 celkový počet hodin odpracovaných všemi zaměstnanci, upravený o hodnoty ‑ viz vysvětlivky
2 celkový roční fond pracovní doby na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu
3 průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců = řádek 1/ řádek 2, zaokrouhleno na celá čísla ‑ viz vysvětlivky
4 celkový počet hodin odpracovaných všemi zaměstnanci do 40‑ti let, upravený o hodnoty viz vysvětlivky
5 celkový roční fond pracovní doby na jednoho zaměstnance do 40‑ti let pracujícího na plnou pracovní dobu
6 průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců do 40-ti let = řádek 4/ řádek 5, zaokrouhleno na celá čísla ‑ viz vysvětlivky
7 podíl mladých zaměstnanců do 40 let (v %) = řádek 6 x 100/ řádek 3 zaokrouhleno na celá čísla ‑ viz vysvětlivky

V ………………………………………… dne…………….. Podpis žadatele……………………………………………

1 V účetně uzavřeném roce nesmí věk zaměstnance dosáhnout 40 let. V případě účetně uzavřeného roku 2007, musí být zaměstnanec narozen v roce 1968 či později. Pokud bude účetně uzavřen rok 2008, pak musí být zaměstnanec narozen v roce 1969 či později.

62

vysvětlivky k výpočtu podílu mladých zaměstnanců do 40 let:

Uvádí se hodnoty za poslední uzavřený účetní rok (období). Výkazy k výpočtu podílu mladých zaměstnanců do 40 let musí být sestaveny za stejná období jako předložená daňová přiznání.

Pokud v tomto roce dosáhl zaměstnanec 40 let, nebude v tabulce uveden. Žadatel musel zaměstnávat minimálně jednoho zaměstnance na plný pracovní úvazek po celý poslední uzavřený účetní rok (ostatní zaměstnanci nemusí být zaměstnáni celý rok). Zaměstnanci, kteří konají práci mimo pracovní poměr, např. na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod. se nezapočítávají.

průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

= podíl celkového počtu hodin odpracovaných za sledované období všemi zaměstnanci zaměstnavatele, zvýšený o:

-neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou

-neodpracované hodiny v důsledku překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky

nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

zaokrouhlení všech hodnot běžnou matematickou metodou na celá čísla, tj. do 0,49 (včetně) dolů a od 0,50 (včetně) nahoru.

Bude souČástí Žádosti o dotaci

Čestné prohlášení žadatele - fyzické osoby při podání Žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova Čr

prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,
prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF,
prohlašuji, že na můj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie,
prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného obsahu tohoto čestného prohlášení.

V…………………………….dne………………… …………………………………………….. Podpis žadatele1

Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF

Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby při podání Žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova Čr

prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,
prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF,
prohlašuji, že v Žádosti uvedená právnická osoba k datu podání Žádosti o dotaci není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie,
prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou
v Žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR stanovené Pravidly pro žadatele.

V…………………………….dne………………… …………………………………………….. Podpis žadatele (statutárního orgánu)2

Úředně ověřený v případě, že statutární orgán žadatele nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF.

příloha Č. 9

Bude souČástí Žádosti o dotaci

Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu1

Prohlašuji, že pro předložený projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V…………………………….dne………………… …………………………………………….. Podpis žadatele (statutárního orgánu)2

1 Čestné prohlášení se předkládá pouze v případě, že pro realizaci projektu není třeba stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

Úředně ověřený v případě, že statutární orgán žadatele nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF.

příloha Č. 10

Bude souČástí Žádosti o dotaci